П Р А В И Л Н И К
3А ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Приемането на студенти във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” се извършва чрез конкурс в рамките на утвърдения брой места по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона на висшето образование.

(2) Броят на местата по специалности се определя с решение на Министерския съвет на Република България и се обявява преди приемането на документите за кандидатстване.

(3) Допуска се едновременно кандидатстване за всички специалности, обявени в решението на Министерски съвет на Република България.

(4) Провеждането на конкурсните изпити, проверката на резултатите и класирането на кандидат-студентите се извършват от комисии, назначени със заповед на Началника на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.

Чл. 2. (1) При подаване на документите за кандидатстване се заплаща такса за участие в конкурса в размер, определен от Министерския съвет.

(2) Освобождават се от такса за участие в конкурса кандидатите, които са кръгли сираци и близнаци (когато и двамата кандидатстват във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”), при представяне на съответните документи.

(3) На кандидат-студентите, отказали се от участие в конкурса или отпаднали на изпити от програмата му, таксите не се възстановяват.

II. ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ

А. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 3. (1) За обявените специалности могат да кандидатстват Български граждани, които имат завършено средно образование .

2. Студенти от ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” или от друго висше училище .

(2) Чуждестранни граждани могат да кандидатстват за обучение по условията и реда за кандидатстване на български граждани, ако отговарят на изискванията на чл. 11, ал. 2 от Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България.

Чл. 4. Не се допускат да кандидатстват:

(1) Студенти от ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” или от друго висше учи лище, ако не представят документ, че са се отписали.

 

Б. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 5. (1) Кандидат-студентите подават следните документи:

1. Пакет от документи, който се закупува от представител на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, и включва:

• Молба до Началника на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” (по образец).

• Декларация, че кандидат-студентът е информиран за заболяванията, противопоказани за упражняване на регулираните професии „Корабоводител“, „Корабен механик“ „Корабен електромеханик“ и „Корабен радиоспециалист“.

• Декларация, че кандидат-студентът не употребява наркотични и упойващи вещества.

2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието й.

Завършилите средно образование в чужбина представят диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката.

3 . Разрешение от Министъра на отбраната (за военнослужещи).

(2) При подаване на документите кандидат-студентите представят и:

1. Лична карта.

2. Документ за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: SG “Експресбанк”-АД - IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40 код на SG ТТBBBG22.

(3) Подадените кандидатстудентски документи важат за кандидатстване едновременно за всички пожелани от кандидата специалности, при условие че са записани в състезателния картон.

(4) За всички кандидат-студенти и кандидат-курсанти е предвидена възможност да попълнят в електронна форма своите данни и желания за кандидатстване в интернет страницата за електронно подаване на документи на ВВМУ на адрес: http://www.nvna.eu .

Тази регистрация не отменя задължението във ВВМУ да бъдат подадени лично всички изисквани по настоящия чл. 5 документи за кандидатстване за студенти, а за курсанти - документите, посочени в Наредба за приемане на курсанти във висшите военни училища.

(5) Кандидатите за курсанти, подали документи чрез Военните окръжия, след явяването си в училището могат да подадат молба-образец до Началника на ВВМУ за участие и в конкурса за студенти, като представят лична карта и регистрационен талон с входящ кандидаткурсантски номер.

( 6 ) Не се приемат кандидатстудентски молби, към които не са приложени всички необходими документи или те не са попълнени точно и четливо.

( 7 ) Отговорността за подреждането на специалностите в състезателния картон е изцяло на кандидат-студента.

 

В. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

Чл. 6. (1) Конкурсният изпит-тест е един и няма задължителен характер.

(2) Конкурсът включва писмен конкурсен тест по математика.

(3) Писменият изпит-тест по математика съдържа 12 задачи.

(4) Учебното съдържание на изпита-тест по математика се определя в съответствие с действащите в годината на кандидатстването учебни планове и учебни програми на средните училища в Р България (вж. Приложение 2).

(5) Комисия, назначена със заповед на Началника на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, подготвя предварително няколко варианта на теми за конкурсния изпит-тест по математика.

(6) Вариантът на конкурсния изпит-тест по математика се изтегля лотарийно в деня на провеждането му, в присъствието на кандидат-студентите.

Чл. 7 (1) Кандидат-студентите са задължени при явяване на конкурсния изпит-тест по математика да показват лична карта. Обявява се разпределението на кандидат-студентите по зали.

(2) Кандидат-студентите, които са се явили за конкурсния из-пит-тест по математика след обявеното начало, не се допускат до участие.

(3) Продължителността на времето за работа върху конкурсния изпит-тест по математика е пет астрономически часа.

(4) Конкурсният изпит-тест по математика е анонимен.

(5) Не се разрешава явяването в друга зала и сграда, освен в посочената.

(6) При провеждането на изпита-тест по математика се използват син химикал, черен молив, гума, пергел, триъгълник, четиризначни математически таблици с формули (автор Д. Серафимов).

(7) Не се разрешава внасянето и използването в залите на калкулатори и мобилни средства за комуникация.

(8) Върху писмената работа кандидатът няма право да поставя писмени или други знаци, нарушаващи анонимността.

(9) При опит за нарушаване на анонимността или преписване, внасяне в залата на посочените в ал. (7) средства за комуникация или други действия, смущаващи нормалното протичане на изпита-тест, писмената работа на кандидата се анулира, а по-нататъшното му участие в конкурса се прекратява.

(10) През първите два часа от времето за работа върху изпита-тест кандидатът няма право да напуска залата. След изтичането на това време се разрешава, по изключение, излизане с придружител (служебно лице).

(11) При неволно нарушаване на анонимността кандидатът е длъжен да заяви за това.

(12) Кандидат-студентът предава писмената си работа на Председателя на комисията в залата, който в негово присъствие проверява личната му карта. Кандидатът сам запечатва в плик писмената си работа.

(13) След предаване на писмената си работа кандидат - студентът е длъжен да напусне залата и сградата на училището.

(14) С решение на Академичния съвет на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” в училището се организират два подготвителни курса по математика, както и полагането на предварителни конкурсни изпити-тестове по математика в гр. Варна и други градове на страната. Всички дати за предварително провежданите курсове и изпити-тестове по математика се обявяватна интернет адресите: http://www.naval-acad.bg/ и http://www.nvna.eu/

Резултатите от предварително положените изпити-тестове по математика се зачитат за конкурса, ако кандидатите заявят желание за това.

 

Г. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ

Чл. 8. (1) Оценяването на резултатите от писмения конкурсен изпит-тест по математика се извършва с точки от 0 до 12. Получените точки се приравняват към шестобалната система.

(2) За всяка успешно решена задача кандидат-студентът получава съответен брой точки към състезателния си бал.

Чл. 9. (1) Писмените работи по математика (тестовете) задължително се проверяват и оценяват от двама преподаватели, независимо един от друг.

(2) Всеки проверяващ съставя протокол за оценките на писмените работи и заедно с тях го представя на Председателя на изпитната комисия.

(3) Изпитната комисия поставя крайна оценка на всяка писмена работа.

1. При разлика между оценките на двамата проверяващи по-голяма от 2 точки следва проверка от трети проверяващ - арбитър. Неговата оценка е окончателна. Арбитърът съставя и протокол за всички прегледани от него писмени работи и го заверява с личния си подпис.

2. Крайната оценка се отразява в писмената работа, която се подписва от проверяващите и арбитъра, ако работата е арбитрирана.

Чл. 10. Резултатите от конкурсния изпит-тест по математика са окон чателни и не подлежат на преоценка.

Чл. 11. Резултатите от конкурсния изпит-тест по математика са в сила само за годината, в която са проведени тестовете.

Чл. 12. (1) Полагането на предварителни изпити-тестове по математика се осъществява по график (вж. Приложение 4).

(2) Резултатите от конкурса се обявяват по график (вж. Приложение 5).

(3) Кандидат-студентите могат, срещу лична карта да проверяват за наличие на технически грешки в писмените си работи (теста) по математика. Писмените работи се показват само на кандидат-студентите.

Д. ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ ЗА КЛАСИРАНЕ

1Чл. 13. (1) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Мениджмънт на водния транспорт” се образува като сбор от:

1. общия успех от дипломата за средно образование,

2. оценката от зрелостния изпит по български език и литература,

3. оценката от втори зрелостен изпит, умножена с коефициент 3 (три), ако изпитът е по география и икономика, математика, английски, немски, френскиили руски език, или умножена с коефициент 2 (две), ако изпитът е по друг предмет.

Забележка: Когато в дипломата за средно образование няма оценки от зрелостни изпити по посочените дисциплини, вместо оценката от зрелостният изпит по български език и литература се взема средния успех от дипломата, а вместо оценката от втори зрелостен изпит - съответната оценка от дипломата.

(2) Състезателният бал на кандидат-студентите за всички останали специалности се образува като сбор от три задължителни оценки:

1. оценката от дипломата по математика,

2. оценката от дипломата по физика,

3. оценката от зрелостен изпит по български език и литература.

За повишаване на състезателния си бал, кандидатът може да използва една допълнителна оценка, както следва:

- точковата оценка от изпита-тест по математика, положен във ВВМУ (до 12 точки), или

- удвоената оценка от втори зрелостен изпит, когато същият е по математика или по физика и астрономия, или

- удвоената оценка от изпит по математика, положен в друго висше училище, ако е различна от „слаб (2,00)“.

Забележка: Когато в дипломата за средно образование няма оценка от зрелостен изпит по български език и литература, вместо нея се взема средния успех от дипломата.

 

Е. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Чл. 14. (1) В класирането за обявените планови места по специалности и форма на обучение участват всички кандидат-студенти, подали документи за участие в конкурса.

(2) Студентите от ВВМУ, загубили студентските си права след успешно завършване на първи курс и издържали конкурса, се приемат за обучение по същата специалност в курса, в който са прекъснали обучението си.

Чл. 15 . На кандидатите, лауреати на национални и международни олимпиади по предмет, който съответства на предмета на писмения конкурсен изпит, и завършили средно образование в годината на кандидатстване, се признава максимален брой точки от конкурсния изпит-тест.

1 Чл. 16. С решение на Академичния съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:

(1) Завършилите средното си образование в морските професионални гимназии в градовете Бургас, Варна и Русе с общ успех от дипломата за средно образование “мн. добър” и по-висок, и с оценки от дипломата или зрелостните изпити по български език, физика и математика “мн. добър” и по-висок, се приемат без участие в конкурсната процедура, ако кандидатстват във ВВМУ за специалността, по която са се дипломирали в средния курс (вж. Приложение 3).

(2) Завършилите средното си образование в професионалните гимназии в страната с общ успех от дипломата “мн. добър” и по-висок, и с оценки от дипломата или зрелостните изпити по български език, физика и математика “мн. добър” и по-висок, се приемат без участие в конкурсната процедура, ако са завършили посочената в Приложение 3 специалност и кандидатстват за съответстващата й специалност във ВВМУ, съгласно същото приложение.

(3) Завършилите средното си образование в математическите и природо-математическите гимназии в Р България, с общ успех от дипломата “мн. добър” и по-висок, и с оценки от дипломата или зрелостните изпити по физика и математика “мн. добър” и по-висок, се приемат в специалност по избор, без участие в конкурсна процедура.

(4) За участие в класирането се признават оценки от конкурсни изпити по математика на други висши училища в Р България, положени в годината на кандидатстване и след представяне във ВВМУ на подписано и подпечатано удостоверение за получената оценка от изпита по математика.

(5) Кандидатите, издържали конкурсния изпит-тест по математика, проведен във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, с оценка 10 и повече точки, се приемат в специалност по избор.

(6) Студентите, приети в специалност „Мениджмънт на водния транспорт” и тези, приети в останалите специалности по ал. 1, ал. 2 и ал. 3, нямат право да се прехвърлят в други специалности по време на обучението, освен ако не кандидатстват на общо основание за конкретната специалност.

Чл. 17. (1) Кандидат-студентите се класират по низходящ ред на състезателния им бал и по реда на заявените от тях специалности.

(2) За специалност „Мениджмънт на водния транспорт” се организира отделно класиране, в което кандидат-студентите участват със състезателен бал, образуван съгласно чл. 13, ал.1.

(3) За всички останали специалности състезателният бал се образува съгласно чл.13, ал.2.

(4) Кандидат-студентите, класирани с еднакъв бал на последното планово място за специалността, се приемат над утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование.

Чл. 18. (1) Класирането се извършва на два етапа, съгласно обявения график (вж. Приложение 5).

(2) Кандидат-студентите, класирани при първо класиране за първата желана от тях специалност, трябва да се запишат за студенти в указания срок. В противен случай се считат за отказали се и отпадат от участие във второто класиране.

(3) Кандидат-студентите, класирани при първото класиране за специалност, посочена на второ или следващо място, участват във второто класиране, без да потвърждават допълнително желанието си за това.

(4) Второто класиране е окончателно. Класираните кандидат-студенти трябва да се запишат в указания срок за студенти по специалността, в която са класирани. В противен случай се считат за отказали се и отпадат от конкурса.

(5) След изтичане на срока за записване незаетите места се попълват от останалите извън класацията кандидат-студенти по низходящ ред на бала им и по реда на посочените от тях специалности.

III. ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ДРУГИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

Чл. 19. (1) Преместване на студенти от други висши училища във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров ” се извършва с подаване на заявление до Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

( 2 ) Желаещите преместване подават следните документи:

1. декларация, че кандидатът е запознат със списъка от заболявания, противопоказни за работа по специалността, за която кандидатства;

2. декларация, че кандидатът не употребява наркотични и упойващи вещества;

( 3 ) Решение за записването на студенти от друго висше училище се взема от Началника на училището по предложение на Началника на Отдел „Учебна и научна дейност“.

( 4 ) Срокът за записване на студентите, прехвърлени от друго висше училище, е до началото на учебната година.

( 5 ) Условията и редът за записване са указани в Правилника за устройството и дейността на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.

IV. ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Чл. 20. (1) Приемът се извършва по документи измежду кандидатите с общ среден успех „добър” и по-висок от дипломата за висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.

(2) В срок до 15 септември кандидатите за обучение субсидирано от държавата в магистърски програми подават лично следните документи:

1. молба до Началника на училището по образец;

2. оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен); оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието; в случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал за завършено висше образование, в която са отразени средният успех и успехът от държавните изпити;

3. декларация, че кандидатът не употребява наркотични и упойващи вещества;

4. декларация, че кандидатът е запознат със списъка от заболявания, противопоказни за работа по специалността, за която кандидатства;

(3) Завършилите небългарски висши учебни заведения представят легализирана от Министерството на образованието и науката диплома, в която трябва да са вписани по шестобалната система успехът от следването и от държавните изпити.

(4) Проверката на документите на кандидатите и съответствието им на държавните изисквания за посочената специалност и на настоящите правила се извършва от назначена със заповед на Началника на училището вътрешна комисия.

(5 ) Класирането на кандидатите се извършва в срок до 20 септември по низходящ бал, образуван като сума от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище, в следния ред:

1.Випускници на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, притежаващи об разователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността, за която кандидатстват.

2. Випускници на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, завършили друга специалност.

3. Завършили други висши училища, до запълване на пределните обявени места за прием.

(6) Кандидатите за обучение в магистърски програми срещу заплащане подават документи до началото на учебната година .

V. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл. 21. Класираните за студенти се записват лично с оригинала на дипломата си за средно образование, който остава на съхранение в канцеларията на съответния факултет до края на обучението им във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.

Чл. 22. (1) Новоприетите студенти се обявяват със заповед на Началника на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.

(2) При записването си, освен подадените документи, студентите представят още:

1. Документи за записване на нови студенти (по образец).

2. Медицинско свидетелство, издадено от регионална Транспортна болница, Военна медицинска академия - База за болнично активно лече ние (ВМА-ББАЛ), Варна или от друго лицензирано медицинско заведение. Изисква се само за специалности: „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“.

3. Снимки - пет броя, цветни.

4. Лична карта - за потвърждаване на самоличността.

5. Документ за внесена такса за обучение през първия семестър по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” в SG “Експресбанк”- АД, IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40 код на SG ТТBBBG22.

6. Молба за настаняване в общежитие - по желание.

 

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Кандидат-студенти, представили документи за самоличност и дру ги документи с невярно съдържание или направили опит да заблудят комисиите, се отстраняват от участие в конкурсите.

§ 2. Кандидат-студентите имат право да получават от ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров” удостоверения за оправдаване на ползвания от тях отпуск за явяване на конкурсни изпити и проверка на резултатите от тях.

§ 3. Записалите се студенти, подали заявление за отписване до Началника на ВВМУ преди началото на учебната година имат право на възстановяване на внесената сума в размер на 50% от семестриалната такса за специалността, независимо дали я внесли наведнъж или на няколко пъти.

Внесените такси за обучение не се възстановяват след започване на учебната година. Началото на учебната година се обявява със заповед на Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

§ 4. Писмените работи на кандидат-студентите и протоколите с тех ните оценки се съхраняват в училището една година след провеждането на конкурсните изпити.

§ 5. Кандидат-студените са длъжни лично да проверяват изнесената информация за класиранията и записванията, както и да спазват датите за конкурса, посочени в графика.

§ 6. Приетите за студенти са длъжни да се запознаят с Правилника за устройството и дейността на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” в 15-дневен срок след началото на учебната година. Попълват декларация-образец, с която се задължават да го спазват.

§ 7. Всички въпроси, нерешени с Правилника за приемане на студенти във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, се решават от Началника на училището.

§ 8. Настоящият Правилник е разработен въз основа на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България и Правилника за устройството и дейността на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.