Въвеждане и редактиране на данни

 

1)      Да се проверят кои ленти с бутони са на екрана и да се покажат следните Toolbars: Standard, Formatting, Chart, Drawing,. Да се скрият и покажат Formula Bar и реда на състоянието Status Bar.

2)      Да се създаде следната таблица на Excel и да се запише под име table1.xls на диска С: в директория с Вашето име.

No

Име на студента

Фак. Номер

Оценки

Дата на изпита

1

Иван Петров

123456

5,5

01.9.2002

2

Иванка Петрова

108367

3

02.10.2002

3

Иво Петров

330163

4 ½

03.12.20023)      Да се покаже екрана в режим Normal и Page Break Preview.

4)      Да се маркират:

·        ред (ове) от таблицата;

·        колона (и);

·        цялата таблица;

·        целия лист

·        последната колона от таблицата и да се премести преди предпоследната;

·        да се смени 1 с 3 – ти ред.

5)      Да се сменят оценките с други.Да се сменят месеците от датата на изпита. Да се въведат в празни клетки данните: 100%; 98,89%; 11/3 като текст и като число.

6)      В клетка С16 да се въведе числото 3. От D16 H16 числото да се копира автоматично. От C16 – C20 да се копира числото 3 със стъпка на нарастване 1 (т.е. да се покажат 3, 4, 5, 6...). От В18 да се въведе автоматично следната редица: 5, 25, 125, ... Да се зададе област от таблицата, в която потребителят да може да въвежда само стойности на числата от 1 до 4. За всяка друга стойност на екрана да се появява съобщение за грешка. Да се въведат автоматично дните от седмицата и месеците от годината.

7)      Да се изтрият данни от таблицата:

·        само съдържание на клетки;

·        клетки с тяхното съдържание;

·        ред;

·        колона;

·        цялата таблица;

·        лист от таблицата;

Да се възстанови таблицата и да се провери действието на Window/Freeze Panes.

Да се преместят и копират: клетки; ред (ове); колона (и); таблицата.

8)      Да се състави собствена лента с бутони, в която да се поместят бутони по избор. Да се състави собствен списък от текстови данни, който да може да се въвежда автоматично.


Именуване, търсене и заместване на данни

1)      Да се попълни и съхрани на диска таблица в Excel, имаща вида:

 

No

Служители

Доходи

Име

Фамилия

Доход 2001г.

Доход 2002г.

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

........

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

·        колоната No да се попълни чрез автоматично номериране от 1 до 10

·        да се въведат имена на 2 области за имената и фамилиите от данните за всички служители;

·        да се ограничи въвеждането на данните в колона Доход 2001г да бъде в интервала от 1000 до 2000лв., като за тази и за колона Доход 2002г да има закръгляне до втория знак след десетичната точка; Да се провери действието на Data/Validation при въвеждането за други типове данни на отделно място в табличния лист;

·        да се именоват областите с данните от таблицата да приемат заглавните имена на съответната колона. Да се изтрият старите имена;

·        за колона Доход 2002г да се оцветят в червен цвят клетките със стойност по-голяма от 1500лв, а тези в интервала [100, 1500]  със синьо;

·        да се очертае таблицата и се щрихова антетката, а шрифта в антетката да се удебели (bold)

2)      Да се добави още една колона Общ доход, като в нея се копират стойностите от Доход 2002г  Към нея да се добавят стойностите от Доход 2001г чрез Edit//Paste Special.  На отделно място на табл. лист да се проверят възможностите за умножение, деление, изваждане; форматиране и валидност на данните чрез Edit//Paste Special.

3)      Към Служители да се добави текста във Висше Военноморско Училище “Н. Й. Вапцаров” и:

·        текстът в клетката да се разположи на 2 реда;

·        текстът в клетката да се свие в рамките на големината на текстовото поле;

4)                      Да се форматира същата таблица, използвайки AutoFormat. Да се копира таблицата като се разменят в новата таблица редовете и колоните с Edit/Paste Special.

5)                      Да се скрият и покажат редове, колони и последната колона да зааеме автоматично ширината на най-дългото число (текст)

6)                      Да се преименува листа с име Доходи, да се скрие, да се покаже и да се зададе фон (Background).


Форматиране и търсене

1)      Да се проектира таблица в Excel за фирма за наемане на морски кадри, съдържаща следната информация: No, кандидати (име, фамилия); длъжност; стартова заплата; % към заплатата; дата на заминаване; час на тръгване. Заглавие на таблицата: Списък на екипажа. Да има повтарящи се имена в списъка.

·        заглавието и антетката да се форматират с избран от Вас шрифт с големина 2 пункта по-голям от основния текст; почернени; Italic; антетката щрихована и текстът в нея да се разположи на зададен от Вас ъгъл; таблицата да се очертае;

·        заплатата да е във формат $0.0; процентът във формат 0.00%

·        датата и часа на заминаване да се форматират с избран от Вас формат.

2)      В клетка от табличния лист напишете цяло число.

a          Форматирайте го с помощта на стиловете, зададени в Excel;

a          форматирайте го така, че пред него да се появява 0;

a          форматирайте го така, че след него да се да се изписва текста бр.

3)      Намерете първото от повтарящите се имена на кандидати за плаване. Задайте търсене на текста с отчитане на написаните главни и малки букви; търсене на целия текст в клетка или част от нея. Заместете имената с други.

4)      Защитете с парола данни от табличен лист.


Работа с формули в Excel

1. Да се проектира таблица (5-6 реда) за магазин за хранителни стоки , включваща: наименование на стоката, брой на всяка стока, единична цена, обща сума за всяка отделна стока, сума с отстъпка в цената (8,5%) , и стойност нето (разликата между общата сума и сумата с отстъпка).

А) Да се намери сумата от стойностите с отстъпка и стойност нето. Да се намери стойността с ДДС (20%) върху получената нетна сума и общата фактурна стойност (като сума от общата нетна сума с отстъпка и сумата с ДДС върху общата нетна сума).

Б) В клетки под създадената таблица използвайки формули и имена на области да се намери средната аритметична стойност на общата сума за всяка отделна стока (колона D); максималната и минималната стойност в колоната за стойност нето (колона F) и броя на стойностите в областта от двете колони бройки и единична цена (колони В и С).

2. С помощта на функции в отделни клетки от листа:

·        да се сумират само тези стойности от табл в колона F , за който стойностите в колона В са по-големи от 5

·        да се изчисли ((cos90о) + (sin0 о))*2

·        в отделна колона от таблицата да се напише текст – >10 и  <10 за стойности в броя стоки (колона В) , който са респективно по-малки или по-големи от 10. (текстът се загражда в кавички)

·        да се изведат само сумите от стойностите от последната колона в таблицата за които броя е по-голям от 10 (колона В) и общата сума (колона D) е по-голяма от 100

·        на втория табличен лист Sheet2 да се намери броя от имената за всички стоки. На третия табличен лист Sheet3 да се изчисли сумата от получената стойност на  Sheet2 и получената на Sheet1 максимална стойност за стойност нето;

·        да се намери броя на стоките , чиито бройки (колона В) са повече от 10;

3. Да се въведе в една клетка 23,56о. В 2 съседни клетки да се изчислят стойностите на градусите и минутите. Въвеждането на знака о може да стане с клавишната комбинация <Alt> + 0176 от малката цифрова клавиатура. Минутите се изчисляват като дробната част на числото се умножи по 60.

 


Създаване на диаграми. Отпечатване на таблици.

 

Изчертаване на диаграми

 

 1. Да се създаде показаната по-долу таблица, като средният успех по всеки предмет се пресметне с формула и се запише в клетките, съдържащи въпросителен знак.

 

Име на студента

Специалност

Курс

Оценки

Информатика

Математика

Физика

Иван Петров

Корабоводене

I

4.5

5

5

Иванка Петров

Корабоводене

I

4.5

5

5

Илия Илиев

Корабоводене

I

3

3

3

Илиян Илиев

Корабоводене

I

3

3.5

3

Среден успех за I курс:

?

?

?

 

2. Да се съставят следните диаграми:

2.1. Диаграма за средния успех, като данните са от последните три клетки от последния ред на таблицата.

 

 

2.1. Диаграма за успеха на всеки студент по трите предмета, като данните включват само оценките на обучаемите по информатика, математика и физика.

 

 

3. Да се променят оценки на един от студентите и да се провери има ли промяна в диаграмите.

4. Да се промени типа на кръговата диаграма – да стане линейна.

5. Да се начертае следната таблица, като в клетките, където има въпросителен знак да се пресметнат стойностите с формули.

 

 

6. Да се изчертаят следните диаграми:

6.1. Кръгова диаграма, като данните се вземат от последната колона без стойността в последния ред от таблицата – т.е. само за шестте месеца.

 

 

6.2. Цилиндрична диаграма по данните за употребявани и нови автомобили (без колона Общо):

 

 

7. Последната диаграма да се завърти (rotation) на 30 градуса и да се наклони (elevation) на 60 градуса.

8. Да се смени типа на последната диаграма като се избере двумерен тип и да се увеличи стойността на броя продадени употребявани автомобили за месец април чрез влачене на съответния елемент от диаграмата. Да се проверят настъпилите промени в клетките от таблицата за месец април и вида на кръговата диаграма.

 

 

Отпечатване на таблици.

1. Да се състави таблица в Excel за заплащане на заплатите на работещите към фирма за набиране на екипажи съдържаща следната информация - име и презиме; длъжност, месечна заплата (от 500$ до 10000$); допълнителен процент към заплатата (от 0% до 10%), удръжки (формат във вида: $0.0, отрицателни числа), заплата за получаване (месечна заплата+%*месечна заплата+удръжка).

Заглавие на таблицата: Информация за фирма “Елит”

2)       Под таблицата да се напише и изчисли:

-         брой служители без удръжки;

-         сума от заплати на служителите без удръжки;

-         обща сума от заплати за получаване;

-         имена на служителите без удръжки.

3. Таблицата да се очертае , антетката да се защрихова а текстът в нея да се удебели. Таблицата да се разположи в средата на листа. Да се зададат размерите на листа А4, пейзаж и на празните полета: ляво 2,5см , дясно 2см, отгоре и отдолу 2см. Да се въведат номера на страниците горе вдясно  а отдолу в средата на листа да се покаже текста стр.1 от 1 (стр. No от общия брой страници), а в дясно текущата дата

4. Да се копира неколкократно таблицата без заглавната част , така че Sheet1 да се състои поне от  2 страници. Да се зададе автоматично копиране на антетката на всяка страница.

5. Да се отпечата част от таблицата – имената, длъжностите, заплати за получаване.

6. Да се вмъкнат ръчно прекъсвания по страници. Да се анулират прекъсванията.

7. Да се съберат 2 страници на 1 лист. Да се покаже как ще се отпечата таблицата при мащаб 120%.


Създаване и поддържане на база данни с Excel

 

1.      Да се състави таблица от 5 реда със следните полета: име на студента; факултетен номер;информатика математика физика; навигация.

2.      Да се добавят 7 нови записа чрез използване на форма за въвеждане на данни.

3.      Да се изтрие запис номер 2 чрез форма.

4.      Вътре във формата да се зададе условие да се покажат записите на всички студенти с оценки над 4.00 по навигация. Да се променят оценки на 2 –ма студенти от показаните записи.

5.      Да се сортира базата от данни (БД):

-          по факултетен номер;

-          по име на студента във възходящ ред и информатика в низходящ ред;

-          по оценките от другите 3 предмета;

-          по име на студента, като се направи разлика между малки и главни букви.

6.            Да се филтрира с Autofilter:

-          да се изведат на екрана имената на тези студенти, които имат отличен успех (5,5 и 6) по всички предмети;

-          първите 5 и последните 5 от списъка с бази данни по успех от физика;

-    да се покажат записите от базата данни за студентите с 4 или 6 по навигация;

-          данните за студентите, които имат само петици по информатика.

7.      С Advanced Filter да се филтрира БД, като:

-          да се покажат имената на студентите, които се казват Иван и имат 6 по информатика

-          тези, които имат 5 по математика или отличен успех по физика;

-          тези, които се казват Иван, имат 6 по информатика или тези, които се казват Петър и имат също 6 по информатика. Резултатът от филтрирането да се копира на ново място в табличния лист;

-    да се покажат имената и факултетния  номер на студентите, които имат отличен и много добър успех по информатика.

 

Осеви (Pivot) таблици и диаграми (Pivot Chart)

1.      Да се създаде следната таблица на Sheet1 (като база данни), като стойностите в клетките от колона общо точки се изчислят с формули:

 

име

ръст

години

дисц.1

точки1

дисц.2

точки2

дисц.3

точки3

общо точки

калоян

1.90

14

бягане

5

висок скок

25

дълъг скок

56

 

иван

1.92

15

бягане

22

висок скок

35

дълъг скок

14

 

иво

1.88

12

бягане

35

висок скок

44

дълъг скок

45

 

петър

1.89

13

бягане

2

висок скок

26

дълъг скок

54

 

филип

1.98

16

бягане

44

висок скок

14

дълъг скок

22

 

нено

1.95

14

бягане

30

висок скок

66

дълъг скок

39

 

стоян

1.88

12

бягане

55

висок скок

3

дълъг скок

12

 

слави

1.90

14

бягане

12

висок скок

54

дълъг скок

52

 

димо

1.99

15

бягане

18

висок скок

34

дълъг скок

32

 

стефан

2.01

16

бягане

34

висок скок

14

дълъг скок

24

 

 1. Да се състави Pivot таблица, в която да се включи: полето име в областта Columns; полето ръст в областта Row; полето години в областта Page; полетата точки1, точки2 и точки3 в областта Data, като се зададе изчисляване на средната аритметична стойност за точки1, точки2 и точки3 .

 2. В оригиналната таблица на Sheet1 да се променят данни за броя точки по трите дисциплини (в полетата точки1, точки2 и точки3 ) на Димo, Иво и Калоян.

 3. Да се преизчисли Pivot таблицата. Да се провери къде са настъпили промени в данните й.

 4. Да се добави ново поле общо точки в областта Data на Pivot таблицата като се изчисли максимума от общо точки.

 5. Да се изтрие (премахне) полето точки1 от Pivot таблицата.

 6. Да се сортира Pivot таблицата по имената на спортистите в низходящ (Descending) ред.

 7. Да се покажат данните само за спортистите на възраст 14 години (от падащия списък години в Pivot таблицата).

 8. Да се групират и разгрупират данни за ръста на спортистите в Pivot таблицата.

 9. Да се покажат детайлни данни за ръста на спортистите по полето точки1. Да се скрият детайлните данни. Да се премахне полето точки1.

 10. Да се премахне визуализацията на общите резултати (Total) за стойностите по редове и колони. Да се прегледа таблицата и след това отново да се включат общите резултати. (Упътване: Поставете курсора в Pivot таблицата.и стартирайте от лентата Pivot Table падащия списък Pivot Table. Оттам изберете   командата Table Options. От отворения прозорец Pivot Table Options изключете опциите: Grand totals for columns и Grand totals for rows. Вижте промяната в Pivot таблицата и после отново активирайте опциите).

 11. Да се изчертае диаграма по данните от Pivot таблицата. Да се покажат на диаграмата част от данните - например само за спортистите на 14 години.

 

Към начална страница