Иван Йотов Маринов 2018-06-25T14:43:01+00:00
доцент доктор Иван Йотов Маринов, кап. I ранг от резерва

доцент доктор Иван Йотов Маринов, кап. I ранг от резерва

Доцент Иван Йотов е роден на 21 юни 1934 г. в с. Ореховица, Плевенско.

От 1948 г. до 1951 г. учи в Текстилен техникум в гр. Габрово, а през м. август 1951 г. е приет за курсант (кадет) в последния прием на Народно Военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ след завършване на 9 клас.
Завършил е НВМУ през 1957 г., като първенец на випуска.
През 1958 – 59 г. е завършил курс за преквалификация по радиотехнически средства на ВМС във Военноморско училище в гр. Гатчино, Ленинградска област.
От 1959 до 1963 г. е дивизионен специалист по радиотехническите средства в Дивизион противолодъчни кораби в гр.Варна и гр.Созопол.
От 1963 г. до 1967 г. се обучава във Военноморската академия в Санкт Петрбург по специалност “Радиотехнически средства на ВМС”, която е завършил със златен медал.
От 1967 г. до 1970 г. е старши инженер по експлоатацията на радиотехническите средства в “Радиотехническия отдел” на Щаба на ВМС.
От 1970 г. до 1973 г. е редовен аспирант във Военноморската академия в Санкт Петрбург, където защитава дисертация за “кандидат на техническите науки” (доктор) в областта на автоматизацията на обработка на информация.
През 1973 г. е назначен за началник на новосъздадената във Военноморско училище катедра “Военна кибернетика и управление на войските” (“Информатика”).
Ръководи катедрата до есента на 1978 г.
От 1978 до 1989 г. е Началник на Учебния отел на училището.
От 1989 г. до 1992 г. е Заместник началник по учебната и научната част на ВВМУ.
Активно работи за внедряване на информационните технологии в учебния процес, в научната и в управленската дейност не само във ВВМУ, но и във Военните училища на Българската армия.
С активното участие на доц. Йотов през 1992 г. е преместен “Морския факултет” от Варненския свободен университет във ВВМУ и започва обучение на студенти в училището.
От 1993 г., след преминаване в резерва с военно звание „кап. I ранг“, доцент Йотов продължава преподавателската дейност в кат. “Информатика”.
Научната дейност на доцент Йотов е главно в областта на информационните технологии, ръководил и лично е участвал в научни проекти, свързани с автоматизацията на управлението на флота и внедряването на информационните технологи в учебния процес, научната и управленската дейност на ВУЗ.
Под негово научно ръководство са защитили дисертации 4 докторанта.
Бил е два мандата член на специализиран научен съвет и член на Комисията по военните науки към ВАК.
Член е на Съюза на учените в България и е награден с почетната значка на съюза.
Доцент Йотов има над 90 научни публикации. Самостоятелно или в съавторство е издал 7 учебници и учебни пособия.
Работи активно за внедряване на съвременни информационни технологии във ВВМУ и извършва преподавателска дейност до 2015 г..
Доцент Иван Йотов през време на 36 годишната служба като офицер в Българската армия е награден с един орден и 15 медала.

С решение на Академичния съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, протокол № 167 от 27 май 2004 г., на доцент, доктор Иван Йотов Маринов е присвоено почетното звание „Доктор хонорис кауза на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ .