Димитър Бучков 2018-06-25T14:43:01+00:00
Чл. кор. професор Димитър Бучков

Чл. кор. професор Димитър Бучков

Чл. кор. професор Димитър Бучков е роден на 15 септември 1931 г. в гр. Силистра.

През периода 1949-1950 г. се обучава във ВМЕИ – гр.София по специалност “Електроинженерство”, а през 1950 г. постъпва като курсант в Народно военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” в Навигационен отдел.
Завършва Народно военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ през 1952 г. и служи на корабни командни длъжности във ВМС.
В началото на 1956 г. капитан-лейтенант Димитър Бучков е демобилизиран в запаса по собствено желание. Връща се във ВМЕИ, където през 1959 г. завършва обучението си и след това се отдава на преподавателска, научна и административна дейност.
През 1960 г. става асистент в катедра “Металознание и технология на металите”, през 1969 г. – доцент, а през 1979 г. – професор по металознание и термообработка.
Заема отговорни административни постове в сферата на науката и образованието: зам. ректор на ВМЕИ-София (1978-1981 г.), ректор на ВМЕИ-София (1983-1986 г.; 1989-1992 г.), ръководител на ПНИЛ “Електрофизични технологии за термична обработка на металите”, зам. председател и председател на СВО, зам. министър на МНП.
Основните области на научната и преподавателската дейност на чл.кор. Димитър Бучков са химико-термичната обработка в тлеещ разряд, йонното азотиране на масивни детайли, електрофизичните технологии за термична обработка на металите. Той е основоположник на едно ново научно направление в България – електрофизични технологии.
Автор е на няколко учебника, над 90 научни публикации и 27 регистрирани изобретения у нас и в чужбина, като “Методи и съоръжения за йонно азотиране и за химическо никелиране”, “Метални магнитни аморфни прахове с приложение в електрониката” и др.
Чл.кор. Димитър Бучков е носител на Димитровска награда, орден “Св.св. Кирил и Методий” – ІІ степен, многократно е удостояван със званието “Почетен изобретател”. Заслужиля деятел на науката.

С решение на Академичния съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, протокол № 192 от 6 април 2006 г., на член-кореспондент Димитър Бучков е присвоено почетното звание „доктор хонорис кауза на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.