Катедра Кораборемонт

Катедра Кораборемонт 2017-07-24T10:45:12+00:00

logo-small-shiprepair

Мисията на катедра „Кораборемонт“ е да формира необходимите знания и практико-
приложни умения на своите обучаеми, за да удовлетворяват те потребността от
висококвалифицирани кадри съгласно изискванията на IMO и класификационните
организации.
Реализирането на мисията осигурява постигането на основната цел, а именно
подготовката на морски командни кадри с висше образование на световно равнище.
Задачите, които стоят пред катедра „Кораборемонт“, са:
1. Обучение на курсанти и студенти за придобиване на висше образование с ОКС
„Магистър“ и ОКС „Бакалавър“ от областта „Технически науки“ за нуждите на
военноморските сили и гражданския флот.
2. Обучение на докторанти по специалност „Организация и технология на
корабостроенето и кораборемонта“.
3. Обучение за придобиване и повишаване на квалификацията на специалисти.
4. Извършване на научни и приложни изследвания в областта на техническите
науки.
Мисията и целите на катедра „Кораборемонт“ са синхронизирани с целите и задачите
на ВВМУ.