Кратка история – електротехника

Кратка история – електротехника 2018-06-25T14:42:52+00:00

Още със създаването на Морското училище започва и обучението по дисциплината „Електротехника“, за която първите официални сведения са от 1895 г.

През 1962 г. катедра „Електротехника“ е обособена като самостоятелно учебно-методическо звено, с ръководител к-н III р. инж. Панайот Хлебаров. В първите години от съществуването на Катедрата основните усилия на състава са насочени към осигуряване на учебно-материалната база, обзавеждане на лабораториите с необходимите технически средства и разработване на учебни планове и програми. Отпечатани са множество учебници и учебно-методически издания.

Във времето преподавателите и дипломантите продължават да развиват лабораторната учебна база. За провеждане на лекции, практически занятия и лабораторни упражнения днес Катедрата разполага със седем лаборатории и една лекционна зала.

Отчитайки тенденциите и изискванията за обслужване на корабно обзавеждане, съответстващо на измененията в Конвенцията за подготовка на морски лица STCW78/95, през 2013 г. са разработени нови учебни планове и програми. Те регламентират дисциплините, изучавани в съответните специалности:

В специалност „Електрообзавеждане на кораба – дисциплините: „Електрически апарати“; „Електрически измервания“; „Електрически машини“; „Електробезопасност“; „Електрозадвижване и електрообзавеждане“; „Електротехнически материали“; „Корабни електрически централи“; „Корабни системи за високо напрежение“; „Основи на автоматичното управление“; „Силови електронни преобразуватели“; „Теоретична електротехника“; „Технология, експлоатация и ремонт на корабно електрообзавеждане“; „Енергийна ефективност“.

В специалности „Корабни машини и механизми и „Технология на кораборемонта – дисциплините: „Автоматично регулиране и управление на корабните енергeтични уредби“; „Електрообзавеждане на кораба“; „Основи на електротехниката“; „Силова електроника“; „Съвременни системи за управление на главни  и спомагателни двигатели“; „Електромеханика“.

В специалности „Корабоводене“ и „Технология и управление на флота и пристанищата“ – дисциплината „Електротехника“.

В специалност „Мениджмънт на водния транспорт – дисциплината „Основи на електротехниката“.

В специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия– дисциплините: „Теория на електрическите вериги“; „Електрически измервания и електротехническа безопасност“.

Вниманието на катедрения състав през последните години се концентрира върху подобряването на методиката на преподаване, създаването на учебни пособия и квалификацията на преподавателите. Значително се подобряват количеството и качеството на научната продукция. Разработват се и се публикуват доклади на научни сесии и научни конференции.

В ход е процедура за поредната акредитация в научно направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, на специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на кораба)“, за която материалите са предоставени в Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е акредитирано от НАОА за обучение по образователна и научна степен „Доктор“ в научната специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба)“ до 31.05.2018 г.

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРА „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА“

ОТ НЕЙНОТО СЪЗДАВАНЕ

Звание, име, презиме, фамилия от до
1. К-н I ранг о.р. инж. Пaнайот Хлебаров 1962г. 1972г.
2. К-н I ранг о.р. доц. д-р инж. Александър Цанев Иванов 1972г. 1981г.
3. К-н I ранг о.р. доц. д-р инж. Григор Димитров Василев 1981г. 1991г.
4. К-н I ранг о.р. доц. д-р инж. Марин Михов Недев
декан на Факултет „Инженерен
1991г./
2007г.
1996г./
2010г.
5. К-н II ранг о.р. гл. ас. инж. Любомир Йорданов Дънков 1996г. 1998г.
6. Доц. д-р инж. Николай Ангелов Ангелов 1998г. 2007г.
7. К-н II ранг о.р. доц. д-р инж. Георги Петров Стоилов 2007г. 2014г.
8. Доц. д-р инж. Милен Бонев Бонев 2014г. сега