Кратка история 2016-02-15T12:05:21+00:00

Езиково обучение в Морско училище се провежда от неговото създаване през 1881 г.  Най-старите документи на училището дават информация, че първо се е изучавал руски език. Тъй като в началото училището е със статут на техническо, в него се изучава и български език. През 1914 г. в учебните планове се правят съществени промени и, започва изучаването на френски или немски език (по избор). След края на Първата световна война се въвежда преподаването и на английски език. Преподаватели по езиково обучение в края на ХІХ – нач. на ХХ в. в училището са изтъкнати личности като Стоян Загорчинов, Васил Ставрев, кап. лейт. Пел, Алфред Ахтерберг, Херман Хьолтер.

След Втората световна война основните езици, които се изучават в училището, са английски и руски. През 1953 г. е обособен отделен цикъл „Чужди езици” (структура, която предшества катедрата). От първи септември 1974 г. цикълът се трансформира в пълноценна катедра „Чужди езици”.

Днес в катедрата работят висококвалифицирани преподаватели (трима доценти, един доктор, седем старши преподаватели и двама преподаватели), които провеждат обучението по английски, руски и немски език във всички специалности на училището. Езиково обучение по английски и български език се провежда и с чуждестранни студенти.

В катедрата се създават и актуализират учебници, речници и учебни материали, отговарящи на потребностите и спецификата на всяка от специалностите, съобразени с изискванията на Международната морска организация за обучение и оценяване на морските лица.

От 1997 г. катедрата активно участва в международни образователни проекти: на Британския съвет – „Английски за мирни цели” (1997-2006); на Европейския съюз – „Еразъм” и „Леонардо” (преподаватели от катедрата ежегодно гостуват с лекции в университети в Италия, Румъния, Турция, Чехия, Естония).