Дисциплини – МЛ 2018-02-18T08:36:58+00:00

15101 Бизнес етика и бизнес етикет
15102 Бизнес – етика
15103 Военна психология и педагогика
15104 Европейска морска политика
15105 Европейска транспортна политика
15106 Лидерство
15107 Мениджмънт на конфликтите
15108 Основи на научните изследвания
15109 Психология
15110 Психология на безопасността на корабоплаването
15111 Психология на деловата комуникация
15112 Психология на екстремалното поведение
15113 Психология на морската дейност
15114 Психология на управлението на корабния екипаж
15115 Техники за убеждаване в бизнеса. Как да влияем на другите.
15116 Тренинг по лидерство
15117 Тренинг: решаване на конфликти и работа в екип
15118 Философия и култура
15119 Философия, (История, Етика, Естетика)
15201 Международни и национални организации във водния транспорт
15202 Морско право
15203 Морско право в международните конвенции
15204 Морско право и правен режим по ЕВВП
15205 Основи на морското право
15206 Основи на морското право и сигурност на корабоплаването
15207 Правен режим на плаването по ЕВВП
15208 Търговско право и законодателство за превоз на товари по море
15209 Търговско право и международно морско законодателство
15301 Микроикономика
15302 Въведение в макроикономиката
15303 Основи на икономическата теория – Корабоводене за ВМС
15303 Основи на икономическата теория – ВМРТС
15304 Икономика на водния транспорт и международната търговия
15305 Икономика на социалните дейности
15306 Икономика на труда
15307 Икономика на фирмата
15308 Международни икономически отношения
15309 Основи на икономическата теория
15310 Теория за вземане на решения
15311 Техники за управление и избор на алтернативи
15312 Публични финанси
15401 Банково и застрахователно дело
15402 Бизнес анализ и диагностика на фирмата
15403 Бизнес комуникации
15404 Бизнес планиране и прогнозиране
15406 Иновационен мениджмънт във водния транспорт
15407 Комуникационна политика на фирмата във водния транспорт
15408 Маркетинг
15409 Маркетинг и управление на качеството
15410 Маркетингови проучвания на фрахтовия пазар
15411 Организационно поведение (Лидерство и екипност) – Корабоводене за ВМС
15411 Организационно поведение (Лидерство и екипност)- КММ за ВМС
15411 Организационно поведение (Лидерство и екипност)- ВМРТС
15412 Основи на стопанското управление
15413 Основи на счетоводната отчетност
15414 Основи на управлението
15415 Планиране и прогнозиране
15416 Предприемачество
15417 Рисков анализ
15418 Социално предприемачество във водния транспорт
15419 Стратегическо управление във водния транспорт
15420 Счетоводство
15421 Теория на игрите
15422 Теория на организацията
15423 Управление на качеството
15424 Управление на персонала
15425 Управление на проекти
15426 Управление на финансовите ресурси
15427 Управление на фирмата
15428 Управление на фирмената конкурентоспособност
15429 Управление на човешките ресурси
15430 Финансов инженеринг
15431 Фирмен международен бизнес и външнотърговски операции
15432 Фирмена идентичност и брандинг
15433 Фирмени финанси и финансов анализ
15434 Фирмено разузнаване
15501 Въведение в шипинга
15502 Администрация и управление на пристанищните дейности
15503 Корабен мениджмънт
15504 Корабно агентиране и чартиране
15505 Майсторски клас
15506 Митнически и данъчен контрол
15507 Морско застраховане
15508 Морско и карго застраховане
15509 Основи на брокеража и агентската дейност
15510 Оценка и управление на риска
15511 Рисков анализ и управление на риска във водния транспорт
15512 Практикум по брокераж
15601 Логистика
15602 Системи за управление в логистиката
15603 Транспортна логистика
15604 Транспортно логистични системи
15605 Управление на веригата за доставки
15606 Управленски решения в логистиката
15607 Функционални аспекти на логистиката
15608 Складова логистика и управление на запасите
15609 Теория на запасите
15610 Въведение в логистиката
15611 Контролинг на логистичните системи
15612 Правни аспекти на логистиката
15613 Технологични приложения и средства за решаване на логистични задачи
15614 Оптимизиране на финансовите потоци като обект на стопанската логистика
15615 Логистика на промишленото предприятие
15616 Икономическо-математически модели в логистиката
15617 Складова логистика
15618 Международна логистика