Кратка история – МЛ 2017-07-21T12:32:25+00:00

Катедра „Мениджмънт и логистика“ е създадена през 1950 г. Нейните основи са положени от видни български учени, между които: проф. д-р Петко Близнаков, доц. д-р Димитър Станчев, доц. д-р Иван Урумов, доц. д-р Йордан Венков, доц. д-р Стоян Стоянов.

В най-ново време ценен принос в развитието на Катедрата имат: проф. д.пс.н. Илия Пеев, доц. д.н. Тошко Петров, доц. д-р Бойчо Бойчев, доц. д-р Иван Филипов, доц. д-р Лъчезар Аврамов, доц. д-р Младен Тонев, доц. д-р Янчо Бакалов.

Професионалните направления, в които са основните дисциплини, преподавани от академичния състав, са: администрация и управление, икономика, право и психология. Катедрата е водеща в акредитираното професионално направление „Администрация и управление“ и при специалностите „Мениджмънт на водния транспорт“ и „Логистика“. В тези две специалности се осигурява обучението по ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“. Значима е ролята на Катедрата при докторските програми „Организация и управление извън материалното производство (Национална сигурност)“ и „Военна психология“. Катедрата предлага и съвместни магистърски програми по „Логистика“: с Университет Артуа – Франция, и с Държавната морска академия в Батуми, Грузия, както и по „Корабен брокераж“ – с ВСУ „Черноризец Храбър“. В системата на продължаващо обучение Катедрата активно участва в програмата по „Корабен брокераж“, организирана съвместно с Института за лицензирани корабни брокери – Лондон.