Състав – МЛ 2018-08-28T10:05:52+00:00
Ръководител на катедрата
Проф. д.ик.н. Димитър Канев
Състав на катедрата
За контакти
1
Проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев  +359 52 552266
2
Флот. адм. проф. д.н. Боян Кирилов Медникаров +359 52 552222
3
Проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева  +359 52 552222
4
Проф. д-р Валери Стоилов Стоянов   +359 52 552222
5
Проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов   +359 52 552222
6
Професор д.т.н. Красимира Петрова Стоилова   +359 52 552222
7
Доц. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева   +359 52 552222
8
Ас. Белора Димитрова Христозова   +359 52 552222
9
Ас. Мариела Боянова Димитрова   +359 52 552222
10
Ас. Жанета Георгиева Калинова +359 52 552222
Хонорувани и гост-преподаватели
1
Проф. д.ик.н. Стефка Михайлова Коева
2
Доц. д-р Пламен Цветанов Павлов
3
Гл. ас. д-р Александър Асенов Шиваров
4
 Доц. д-р Стоян Димов Киров
5
Доц. д-р Иван Лозанов Филипов
6
Доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов
7
Ас. Венелин Владимиров Марков, к.д.п.
8
Ас. Николай Кръстев Калчев
9
Ас. Огнян Костадинов
10
К-н  ас. Росица Младенова Недева