Проекти ОУТП 2018-06-25T14:43:05+00:00

В катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ са реализирани следните проекти:

– Личните документи, издавани от българската морска образователна система (1881-1946 г.)

Спасеният град

Проект: „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона”, в рамките на Програма BG 02 и Програма BG 03 в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 2009-2014г.
Програма BG 02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води”
Програма BG 03 „Биологично разнообразие и екосистема”
Поръчител: Басейнова дирекция „Черноморски Регион” на Министерството на териториалното развитие
Договор на бенефициента: Д-33-62/13.07.2015г.
Наименование на бенефициента: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”
Изследователи:
к-н III р. ас. Валентин Василев
к-н III р. ас. Петър Климов
проф. д.н. Кирил Колев

– Научноизследователски проект НИХ-342 на университет „Професор д-р Асен Златаров“ – Бургас