Интервю на заместник министъра на отбраната доц. Орхан Исмаилов

Home/2015, Архив, Интервюта, Министерство на отбраната, Морско образование, Посещения/Интервю на заместник министъра на отбраната доц. Орхан Исмаилов

Интервю на заместник министъра на отбраната доц. Орхан Исмаилов

Интервю на заместник министъра на отбраната доц. Орхан Исмаилов за сайта http://spirdon.blog.bg/ във връзка с военно образователната система в България.
Интервюто е публикувано без промени.

Висшите военни училища ще обучават курсанти по професионално направление „Военно дело“ и за нуждите на други министерства и ведомства с отговорности към националната сигурност, казва заместник-министърът на отбраната Орхан Исмаилов.

 
Г-н заместник-министър, какво показа проведеният пред 2014 г. Преглед на отбранителните способности във връзка със състоянието на военното образование в България? Какви изводи са направени?

Трябва да отбележим, че на настоящия етап военно-образователна система удовлетворява предявените към нея общи изисквания, поради което не се налага нейното преструктуриране. В процеса на трансформация към европейските стандарти висшите военни образователни институции адаптираха структурите и функциите си и отговориха в пълна степен на новите изисквания. Доказателство за това е високият им рейтинг и постигнатите много високи резултати на акредитационните процедури, както и фактът, че въпреки ресурсните ограничения, наложени след 2009-2010 година, системата, не само продължи успешно да изпълнява задачите си, но и увеличи броя на обучаемите. Скоро бях във Военноморското училище, по-рано във Велико Търново в НВУ „Васил Левски“. Мнението и на нашите експерти е, че на този етап трябва да отделим внимание на повишаване на качеството на процеса за изграждането на лидери. Длъжни сме да се съобразяваме и с нуждите на Българската армия. В последно време имаме недостиг на офицери.

В международен план как стои този въпрос?

Това е друг силен  индикатор и признание за успешната трансформация и адаптация на военните училища към съвременните изисквания е изключително активното им и силно присъствие в международния образователен и научен обмен и сътрудничество, както и привлечените от тях внушителни финансови средства по международни образователни, научни и други проекти. През 2010-2013 г. Военна академия „Г. С. Раковски” е реализирала 6 проекта, финансирани от европейските структурни фондове на обща стойност 2 047 010 лв., а така също и национално финансирани проекти за 291 440 лв. Националният военен университет „В. Левски” е разработил и участва в 6 проекта финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на обща стойност 1 924 000 лв. Привлякъл е също така 385 000 лв. по 8 финансирани от партньори проекти, свързани с развитие и изграждане на учебно-материалната база и подобряване на учебната среда.  Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” запазва водещата си позиция, привличайки 2 474 534 лв. по европейски и извъневропейски международни проекти и 793 560 лв. по национални проекти. Внушителната модернизация и на тренажорната, и лабораторна база на училището през последните две години на обща стойност 928 000 лв. е извършена изцяло със средства набрани по собствени проекти. За следващия 7-годишен период на планиране на средствата по европейската програма за студентска и преподавателска мобилност „Еразъм плюс“, за двете ни висши военни училища са осигурени по около 3 млн. евро за всяко.

Какво развитие предстои на Военна академия, НВУ, ВВМУ с оглед на разработващите се Програма и План за развитие на Въоръжените сили до 2020 г.?

Военно-образователната система ще се развива в съответствие с националното и европейското законодателство и съобразно директивите на НАТО за организиране и провеждане на индивидуалната подготовка на личния състав от Въоръжените сили. Тяще бъде ориентирана, както към изграждане на съвременни професионални умения, така и към лидерски качества и способности за вземане на отговорни самостоятелни решения. Структурата й не се променя, като в рамките на съществуващата ще се търсят механизми за оценка на образователните способности и проекти за тяхното развитие, както и възможността за придобиване на комплексно авиационно образование в областите на военновъздушните сили и гражданското въздухоплаване. Военно-образователната система все по-пълно ще използва информационните технологии, базирани на WEB-обучението, симулатори и тренажори и съвременни технологии на преподаване и учене.

Какво по-конкретно е заложено в програмата и плана?

За да могат военните академии и висшите военни училища по-ефективно и успешно да отговорят на съвременните потребности и предизвикателства и да реализират приоритетите от способности, предвиждаме в Програмата и в Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. да се заложат няколко задачи. Предстои актуализиране на законовата и подзаконовата нормативна база. Тук бих посочил няколко цели: висшите военни училища да обучават курсанти по професионално направление „Военно дело“ и за нуждите на други министерства и ведомства с отговорности към националната сигурност; за комплектуване на формированията за военно време с младши офицери, се дава възможност на студентите, обучаващи се във висшите военни училища да преминат военна подготовка и да придобият професионална квалификация „Офицер от резерва“; утвърждаването на правилниците за устройството и дейността на военните академии и висшите военни училища да става от министъра на отбраната; възможност на академичния състав да се развива както в самото висше военно училище или академия, така и в друго висше военно училище или академия от военно-образователната система; заемане на академични длъжности във военните академии и висшите военни училища без конкурс с решение на академичния съвет след придобиване на образователна и научна степен „доктор“. Промените в средата за сигурност наложиха преосмисляне на значението на резерва и осигуряване на военновременните войскови формирования с младши команден офицерски състав. Затова предвиждаме и промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили, които да дадат възможност на студенти, обучаващи се по граждански специалности във висшите военни училища, да преминават обучение по утвърдена от министъра на отбраната програма за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“. Програмата ще включва и съответната начална и специална военна подготовка за отделните категории обучаеми.

Недостигът на финансови средства ще доведе ли до съкращения във военното образование, в частност сред командно-преподавателския състав?

Тези хора преживяха промените през 2009-2010 г. и се справиха. Хубавото при тях е, че имат възможности и за собствени приходи. Вече говорих за това. С тези средства военните училища инвестират в битовата и учебната база. Извършват и съответните ремонти.

От доста години представителната сграда на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ в Шумен, т.е. на бившето артилерийско училище, има, меко казано, непривлекателен вид. И не само тя. Може би трябва да се направи нещо?

За съжаление до този момент, като заместник-министър, не съм ходил в Шумен. При първа възможност ще направя това. Вярно е, че всички сгради и съоръжения се нуждаят от поддръжка. Това ни препраща отново към намаления бюджет. Аз като ресорен заместник-министър обаче няма да отстъпя. Напротив, ще направя всички възможно да решаваме тези проблеми. При евентуална актуализация на бюджета ще направим необходимото и за подобряване на условията във висшите военни училища.

Смятате ли, че трябва да има преструктуриране на военно-образователната система, т.е. създаване на самостоятелни училища на видовете въоръжени сили, какъвто е случаят с Военновъздушното училище?

Не. В рамките на съществуващата структура, без тя да бъде променяна, без да се създават нови училища, ще се търсят възможности за по-нататъшно развитие на образователните способности, включително и за придобиване на комплексно авиационно образование, както за нуждите на военновъздушните сили, така и на гражданското въздухоплаване. По-конкретно, по отношение на съществуващия факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски” неотдавна успяхме да постигнем сертифициране на факултета като организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване (ООИПТО), с цел навлизането му на пазара на професионалното авиационно обучение и подготовка на кадри в областта на гражданската авиация за нуждите на целия Европейски съюз по регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския Парламент и на Съвета на Европа, и Регламент (ЕО) № 2042/2003. На базата на тази първа стъпка ще се стремим да реализираме и следващите си цели в това направление: увеличаване на възможностите на факултета чрез сертифициране на обучението на летателния състав и специалистите по ръководство на въздушното движение, не само за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, но и за авиационната индустрия и бизнеса по стандартите на ICAO, EASA, EDA и НАТО; популяризиране на обучението на авиационни кадри във факултета и пристъпване към сключване на договори и меморандуми за сътрудничество с въздухоплавателни фирми и компании, както и фирми за ремонт и поддръжка на авиационна техника.

Знаете, че има обществена дискусия, включително и разработени проекти за самостоятелно Военновъздушно училище.

Във връзка с това говорим за комплексно авиационно образование, т.е. не само за нуждите на ВВС, но и за гражданското въздухоплаване. Би било хубаво да има Военновъздушно училище. Зная, че има и такива индикации и желание. На този етап обаче сме минали акредитацията на НВУ „Васил Левски“. Този въпрос е свързан и с ресурс. Знаете, че бюджетът на МО е ограничен. Имаме около 77 млн. лв. по-малко за фонд „Работна заплата“. Това обаче е стратегията за 2015-2018 г. В бъдеще могат да се предприемат мерки за създаване на необходимите условия.

Съществуват аргументи всеки един от трите вида въоръжени сили да има свое висше военно училище. Вие какво мислите?

Не би трябвало да подхождаме механично всеки вид въоръжена сила да си има училище. Не казвам, че нямаме нужда от Висше военновъздушно училище, но на този етап нямаме готовност. Знам, че има желания, но на този етап, пак казвам, според визията не се налага промяна на статуквото във военно-образователната система. Но искам да отбележа, че обръщаме специално внимание на военновъздушната подготовка на курсантите. Запознат съм с изискванията на командването на ВВС в това отношение.

Има мнения, че във връзка с недостига на офицери, заради напускането им по различни причини, трябва да се въведе ускорен курс за тяхното обучение. Политическото ръководство на МО имали позиция по този въпрос?

За разлика от предишните години, когато не можеха да се намерят длъжности за назначаване на всички курсанти випускници, сега действително сме във времето на недостиг на офицерски кадри. Оценяваме необходимостта от системен анализ на планирането на потребностите и реализацията на випускниците на военните академии и висшите военни училища във войсковите формирования. Към момента не предвиждаме хора с висше образование да завършват курсове, да придобиват офицерско звание и да отиват във войските. Мненията по този въпрос са различни. Единственото, което вече се прави, студентите, които желаят, да преминават начална и специална военна подготовка и да станат резервисти.

 Ще продължи ли политиката за обучение на студенти във висшите военни училища и в каква насока?

Да, политиката на обучение на студенти във висшите военни училища твърдо ще продължи. Тя е елемент от следваната почти от десетилетие политика на Министерството на отбраната, насочена към стратегическата цел военното образование и военната наука все повече да се отварят и поставят в конкурентна среда, както по отношение на гражданското образование и гражданските научни организации в България, така и по отношение на военното образование и военната наука в страните от НАТО и ЕС. Успешното отваряне към националния и международния пазар на образователни и научни продукти, от една страна ще съдейства за издигане на престижа на българското военното образование и наука, от друга ще осигурява така необходимия за военните училища допълнителен финансов ресурс, а от трета ще съдейства за подобряването и разширяването на гражданско-военните отношения и най-важното – отговаря се на все по-нарастващата потребност от кадри за държавната и местна власт с експертиза в сферата на националната сигурност и отбрана. Обучаващите се във Военната академия и висшите военни училища студенти допълват незаетия от слушателите и курсантите капацитет от обучаеми, определен от Националната агенция за оценка и акредитация. С това се осигуряват не само допълнителни приходи, но и покриване изискванията за учебна натовареност на преподавателския състав и относително намаляване на финансовите разходи за индивидуалната подготовка на военнослужещите. Това превръща Военната академия и висшите военни училища в уникални центрове за подготовка на кадри в областта на военното дело, националната сигурност, техническите и обществените науки.

Какво показват Вашите впечатления за мотивите на студентите да се обучават във висшите военни училища?

Основният мотив са възможностите за професионална реализация след завършването на обучението. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров, например,  е сред водещите световни лидери с международно признати дипломи за висше морското образование. Завършилите училището намират отличен прием не само във военноморския и търговския флот на България, но и в корабните компании на най-утвърдените морски нации – Великобритания, Германия, САЩ, Япония, Гърция, Израел и страните от Персийския залив. Поредното получено силно международно признание е от този месец и идва от Министерството на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония. То признава ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” за институция, която подготвя морски капитани и механици на необходимото високо ниво, което позволява на възпитаниците му да работят на кораби, плаващи под японски флаг, без да е необходимо да държат допълнителни изпити. Статистиката сочи, че 5% от чуждестранния висш плавателен състав под японски флаг са българи (т. е. подготвени във ВВМУ). Това нарежда България на трето място в тази японска класация, след такива многолюдни и географски и културно по-близки до Япония нации като Филипините и Индия. Другите военно-образователни институции също демонстрират едно все по-ясно и по-успешно профилиране по отношение реализацията на кадрите си. За Националния военен университет това са предприятията от отбранителната ни индустрия, а за Военна академия – централната и местна администрация. През миналата учебна година във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров са се обучавали 3095 студенти, в НВУ „В. Левски“ – 2146 и във ВА „Г. С. Раковски – 464.

Предстои ли промяна на специалностите в академията и училищата във връзка с новите предизвикателства пред Въоръжените ни сили, рисковете и заплахите за националната ни сигурност?

Очевидно е, че адаптацията на специалностите, програмите и учебното съдържание във Военна академия и висшите военни училища към потребностите и предизвикателствата на днешния ден, не е някакъв еднократен и кампаниен акт, а непрекъснат процес, който е насочен към реализацията на постоянната цел на министерството за осигуряване на възможно най-тясна връзка на военното образование със съвременните реалности и практики в сферата на сигурността и отбраната.

Каква професия дава дипломата на един курсант, който е завършил военно училище?

Ще припомня за Вашите читатели, че с Решение на Министерски съвет № 273 от 06.04.2012 г. е допълнен Списъкът на регулираните професии в Р. България. Включени са следните регулирани професии: офицер за тактическо ниво на управление; офицер за оперативно ниво на управление и офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили. Освен това с Постановление на Министерския съвет № 205 от 30.08.2012 г. са приети Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалностите от регулираната професия „офицер за тактическо ниво на управление“ и Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалностите от регулираните професии „офицер за оперативно ниво на управление“ и „офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“. В резултат на тези промени курсантите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на наредбата за държавните изисквания, получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Дипломата дава право да се упражнява професията „офицер за тактическо ниво на управление“.

А завършилите военна академия?

Висше образование по специалности от регулираните професии „офицер за оперативно ниво на управление“ и „офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ се придобива чрез обучение във военни академии на български офицери, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в професионално направление „Военно дело“. Офицерите, изпълнили задълженията си по учебен план за обучението по специалности от регулир

By | 2018-06-25T14:44:26+00:00 март 25th, 2015|2015, Архив, Интервюта, Министерство на отбраната, Морско образование, Посещения|Коментарите са изключени за Интервю на заместник министъра на отбраната доц. Орхан Исмаилов

About the Author: