Home/2023, СУК/Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 31.05.2023 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Маврудиева.

С членовете на висшето и оперативно ръководство на училището бе проведен разговор за:

  • мандатната програма на ръководството и стратегията за развитие на учебното заведение;
  • текущите проекти, изпълняващи се в учебното заведение.

Бяха обсъдени и утвърдени дата и тема за провеждане на четвъртата надзорна визита на системата за управление.

В документите от одита се подчертава, че резултатите от тази надзорна визита са показателни за продължаващото съответствие на системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Непрекъснатото подобрение бе демонстрирано чрез:

  • продължаващо усъвършенстване на информационната система Студентско състояние;
  • съвместяване с регистрите на НАЦИД според променящата се регулаторна рамка;
  • протичащи процеси на програмна акредитация на професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника;
  • успешно проведени избори за академично ръководство;
  • връчени награди от община Варна.
By | 2023-06-21T11:58:43+00:00 юни 1st, 2023|2023, СУК|0 Comments

About the Author: