Home/2016, научни проекти, Новини/Консорциум “Център за иновативни решения в транспорта” набира асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

Консорциум “Център за иновативни решения в транспорта” набира асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

Обединението, създадено от ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров” – Варна обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020). Срокът за кандидатстване е 30 декември 2016 г.
Консорциум “Център за иновативни решения в транспорта”, създаден от ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров” – Варна обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработване на проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) за програмния период 2014-2020 г.

Проектът е по процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, специфична цел 1 „Развитие на върхови и пазарно-ориентирани научни изследвания“, компонент 1 “Мехатроника и чисти технологии“. Официалните документи, касаещи процедурата, могат да бъдат намерени на адрес http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=410

Кандидатът за асоцииран партньор следва да представи своето предложение за участие на официална бланка на представляваната организация, подписано и подпечатано. За да бъде разгледано и оценено, предложението за участие следва да съдържа цялата необходима информация и да бъде подадено на адрес ivo.yotsov@nvna.eu в електронен вариант или доставено по куриер на адрес:Варна, ул. Васил Друмев 73 /ВВМУ/ за к.2.р. д-р Иво Йоцов, в срок до 17.00 часа на 30 декември 2016 година.

Кандидати за асоциирани партньори могат да бъдат институции като научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др.

Асоциираните партньори ще бъдат избирани сред кандидатствалите по тази покана без допълнителни условия.

Избраните асоциирани партньори ще бъдат обявени публично и ще бъдат поканени за сключване на споразумение за партньорство, изразяващо се в подписване на декларация за партньорство.

By | 2016-12-16T14:58:23+00:00 декември 16th, 2016|2016, научни проекти, Новини|0 Comments

About the Author: