Home/2017, BG05M2OP001-2.009-0037-C02, проекти/Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ

Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ

picture2 pic1

Договор № BG05M2OP001-2.009-0037-C01 “Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ

На 12-ти Април 2017 година, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Наука и Образование за Интелигентен Растеж“ 2014-2020, по процедура чрез подбор на проекти BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени- Фаза 1“.

 

Проектът № BG05M2OP001-2.009-0037-C01 “Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ, е насочено към развитие на човешките ресурси, ангажирани в сферата на науката, с цел повишаване на квалификацията на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ, с акцент върху следните дейности:

 • Дейност №1 Популяризиране на науката и научните изследвания, чрез провеждане на информационни кампании и демонстрационни дни;
 • Дейност №2 Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката чрез:
 • Осигуряване на обучения за придобиване на умения и компетенции в сферата на академичното писане, проектната дейност и други необходими на младите изследователи, вкл. преподаватели във ВВМУ;
 • Семинари, курсове, стаж в научни организации в България и чужбина;
 • Дейност №3 Разпространение на научните резултати, включително организиране на национални и международни научни форуми (конференции и семинари);
 • Дейност №4 Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания;
 • Дейност №5 Подпомагане на организирането и провеждането на обучения;
 • Дейност №6 Провеждане на обучения свързани с трансфер на технологиите и управление на интелектуалната собственост;
 • Дейност №7 Информираност и публичност;
 • Дейност №8 Организация и управление.

 

Проектът № BG05M2OP001-2.009-0037-C01 “Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ” е на обща стойност 620 329,49 лева, от които 527 280,07 лева са от Европейския Социален Фонд (ЕСФ) и 93, 049,42 лева от Национално финансиране.

Периодът на изпълнение на проекта е 21 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва от 12.04.2017 година и ще приключи до 31.12.2018 година.

Целите на проекта са насочени към подобряване на качеството, ефективността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнищата на образование, особено за групите в неравностойно положение и е в съответствие с приоритетната ос №2 Образование и учене през целия живот за ОП НОИР 2014-2020.

Общата цел на проектното предложение е подобряване на качеството, ефективността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнищата на образование, особено за групите в неравностойно положение.

Специфичните цели на проекта са:

 • Повишаване на развитието на човешките ресурси, ангажирани в науката;
 • Повишаване на квалификацията на персонала в сферата на научноизследователската и развойна дейност (НИРД), за да се гарантират достатъчно висококвалифицирани лица, завършили висше образование, с практически опит на изследванията и привличане на изследователи от чужбина за научни изследвания;
 • Насърчаване на интереса на децата и младежта към научните изследвания;
 • Повишаване качеството на научните изследвания и подготовката на висококвалифицирани специалисти с оглед на стимулиране на икономическия растеж.

Целите и резултатите на проекта са насочени към решаване на идентифицираните нужди и проблеми на целевата група, а именно:

 • Привличане на водещи изследователи и изобретатели, млади учени, постдокторанти и докторанти, чрез осигуряване на конкурентно възнаграждение, възможности за професионално развитие и модерна инфраструктура, трансфер на добри практики;
 • Укрепване на потенциала на младото поколение да извършва изследователски дейности, чрез инвестиции в образователни програми, ориентирани към научните изследвания;
 • Подкрепа сферата на НИРД да стане по-привлекателна като избор на кариера чрез стимулиране на интереса на учащите към научни изследвания;
 • Повишаване квалификацията на работещите в сферата на НИРД, чрез подкрепа на участието им на национални и международни форми и обучения; въвеждане на нови иновативни форми на преподаване и гъвкави модели на обучение.

С изпълнението на заложените дейности ще бъде подпомогнато изпълняването на препоръката от Европейската Комисия за модернизиране на висшето образование. Чрез дейностите ще се създадат условия за превръщането на ВВМУ в съвременен център на знанието, обединяващ основните компоненти на триъгълника на знанието: образование – наука – иновации. Също така ще бъдат създадени интегриращи връзки между образование – наука – бизнес на основите на принципите на иновативно докторантско образование.

 

Целевата група на проектното предложение включва: млади учени, докторанти, постдокторанти и преподаватели на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“.

 

By | 2020-01-30T06:49:17+00:00 октомври 10th, 2017|2017, BG05M2OP001-2.009-0037-C02, проекти|0 Comments

About the Author: