Home/2017, Новини, проекти/Демонстрационен ден по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C01

Демонстрационен ден по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C01

doktoranti-proekt-1doktoranti-proekt-2

Уважаеми Колеги и Партньори,

На 20 ноември 2017 година в сградата на радио Варна, зала „Арт Салон” от 12.00 часа ще се проведе първия от поредицата демонстрационни дни по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C01 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”, финансиран с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

По време на демонстрационния ден ще бъдат представени действащи научни проекти в сферата на космоса, морето, корабоплаването и военното дело. Ще се постави акцент и на:

  • Конкурси и процедури за кандидатстване за степен „доктор“;
  • Перспективите пред младите учени;
  • Реализация след защита на степен „доктор“;
  • Неформални B2B срещи с представители на бизнеса, посетили демонстрационния ден.

 

Проект BG05M2OP001-2.009-0037-C01 „Подкрепа за развитие на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ“, с бенефициент ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

By | 2018-06-25T14:44:08+00:00 ноември 17th, 2017|2017, Новини, проекти|0 Comments

About the Author: