Демонстрационен ден по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C02

Home/2018, BG05M2OP001-2.009-0037-C02, научни проекти, проекти/Демонстрационен ден по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C02

Демонстрационен ден по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C02

logo-opnoir-bg-right                                                                   eu-logo1

Уважаеми Колеги и Партньори,

На 20-ти Септември 2018 година в сградата на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, зала 11 от 14.00 часа ще се проведе четвъртия от поредицата демонстрационни дни по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C02 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”, финансиран с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

По време на демонстрационния ден ще бъдат представени действащи научни проекти в сферата на космоса, морето, корабоплаването и военното дело. Ще се постави акцент и на:

  • Конкурси и процедури за кандидатстване за степен „доктор“;
  • Перспективите пред младите учени;
  • Реализация след защита на степен „доктор“;
  • Неформални B2B срещи с представители на бизнеса, посетили демонстрационния ден.

Проект BG05M2OP001-2.009-0037-C01 „Подкрепа за развитие на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ“, с бенефициент ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

About the Author: