Home/2020, Новини, проекти, Стаж/Работа/Студентски практики

Студентски практики

Стартира проектът „Студентски практики – фаза 2“, BG05M2OP001-2.013. Проектът е в съответствие със заложените в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г. мерки за въздействие и специфичните препоръки на Съвета на ЕС.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на корелация между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование и ще доразвие връзката между ВУ и пазара на труда. Проектът е насочен пряко към обезпечаване на практическо обучение на студенти в реална работна среда, с което, от една страна, ще се осигури повишаване на качеството на висшето образование, и от друга страна – ще се задълбочат връзките на висшите училища с пазара на труда. Освен възможността студентите да практикуват професия в реална работна среда, проектът ще допринесе за директен диалог между образованието и бизнеса, между теорията и практиката. Проектът продължава политиката във висшето образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Студентски практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Студентски практики – фаза 1“. По проекта „Студентски практики – фаза 1“ успешно практическо обучение са преминали 45 453 студенти в 6118 обучаващи организации.

By | 2020-02-20T14:30:09+00:00 февруари 19th, 2020|2020, Новини, проекти, Стаж/Работа|0 Comments

About the Author: