Home/2021, Новини/Стартира проект за модернизация на висшето образование

Стартира проект за модернизация на висшето образование

Проектът „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ беше представен на встъпителна пресконференция, която се състоя в хибриден формат (присъствено и онлайн) на 11 октомври 2021 г. в Икономически университет – Варна.

Бенефициент е Икономическият университет – Варна. Партньори са: Техническият университет – Варна, Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ и Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“. Периодът на изпълнението му е 30 месеца: 14 юли 2021 г. – 31 декември 2023 г. Финансиращата програма е ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 2 538 121.08 лв., от които европейското финансиране е 85% – 2 157 402.92 лв., и национално финансиране – 15%, или 380 718.16 лв.

Проектът „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ – BG05M2OP001-2.016-0002, с акроним EDUTransform, включва интегрирани дейности на Икономическия университет – Варна, Техническия университет – Варна, Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ с цел да модернизират предлагания от тях образователен продукт чрез създаване на нови учебни програми (специалности), внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес и повишаване на квалификацията на преподаватели, студенти, млади учени, докторанти, изследователи и др., в различни направления.

Фокусът на проекта е да развива предлаганите образователни продукти в контекста на бързо навлизащите цифрови технологии, да адаптира и интегрира натрупаните знания и умения към съвременните изисквания на пазара на труда.

Общата цел на проекта е да допринесе за: синхронизиране на предоставяната образователна услуга с изискванията на пазара на труда чрез модернизация на учебните програми; постигане на интердисциплинарност в обучението; внедряване на добри практики от утвърдени европейски образователни институции и по-широко използване на иновационните образователни технологии, базирани на цифрова трансформация; високотехнологичен подход при усвояване на необходимите знания и умения.

Проектът включва три основни групи дейности:

  1. Модернизация на учебната документация;
  2. Професионално развитие на преподаватели;
  3. Кариерно ориентиране на студенти.

В рамките на проекта ще бъдат разработени и въведени във висшите училища – партньори, следните учебни програми (специалности):

Data Science – OКС „бакалавър“, редовна форма, 4-годишен курс на обучение, 8 семестъра. Професионални направления: 4.6. Информатика и компютърни науки, и 5.3. Комуникационна техника и технологии. Прием: Икономически университет – Варна.

„Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол“ – ОКС „магистър“, редовна форма, 1,5-годишен курс на обучение, 3 семестъра. Професионални направления: 4.6. Информатика и компютърни науки, и 5.3. Комуникационна техника и технологии. Прием: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

„Уебдизайн и сигурност“ – ОКС „магистър“, редовна форма, 1,5-годишен курс на обучение, 3 семестъра. Професионални направления: 4.6. Информатика и компютърни науки, и 5.3. Комуникационна техника и технологии. Прием: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

„Съвременни системи в земеделието“ – ОКС „магистър“, редовна форма, 1,5-годишен курс на обучение, 3 семестъра. Професионални направления: 3.8. Икономика, 5.1. Машинно инженерство, и 5.13. Общо инженерство. Прием: Технически университет – Варна, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Подробна информация за дейностите до финализирането на проекта ще бъде публикувана в неговия сайт: https://edutransform.ue-varna.bg

By | 2021-10-14T13:57:23+00:00 октомври 11th, 2021|2021, Новини|0 Comments

About the Author: