Home/2022, Еразъм, международни проекти, Новини, проекти/ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ стартира работа по нов международен проект

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ стартира работа по нов международен проект

На 1 и 2 февруари 2022 г. бе проведена откриваща работна среща по проект „Създаване на условия за взаимно признаване на квалификации на морските лица между морските административни органи“, финансиран по ключова дейност 2. „Партньорства за сътрудничество между организации и институции“, програма „Еразъм+“. Проектът е с продължителност 24 месеца, като бенефициент е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в консорциум със следните партньори:

  1. „Морски иноватори“, консултантска къща, Турция;
  2. Технически университет – Мюнстер, Ирландия;
  3. SPINAKER, Словения (морско образование и търговия – образователно-квалификационен център);
  4. Морски университет – Констанца, Румъния;
  5. Политехнически университет – Каталуния, Испания.

Проектът има за цел да се идентифицират проблемите, свързани с признаването на сертификати, като се разработят онлайн платформа и инструмент за моряци, корабни компании и морски административни органи, които да установят дали свидетелствата на морските лица се приемат/одобряват от една държава в друга, работеща в сътрудничество с големи органи за възлагане, акредитиране и лицензиране, включително международните и местните изисквания. Фокусът на проектното предложение е да развива морското образование и системите за обучение, особено чрез развитие на безопасността в морето, както и чрез подобряване на качеството на уменията на моряците, също и защита на моретата.

Въз основа на това и съгласно заложената основна цел, a именно развитието и предоставянето на продукти и услуги за професионално образование и обучение, като знания, умения и компетентности, насочени в развитието на участници, като студенти, компании и правителства, се формират следните основни цели:

  • Да се създадат гъвкави, насочени към професионалното образование и обучение програми, които да допринасят за запълване на съществуващите пропуски в достъпа до обучение на възрастни в трудоспособна възраст до успешното им преминаване към пазара на труда.
  • Да се улесни признаване на свидетелствата на моряците, включително квалификациите, в цяла Европа и по света.
  • Интегрираният модел, който проектът ще използва, да има за цел да обедини всички морски квалификации, както и допълнителните сертификати, и да бъде приет, първо, на европейско ниво, а впоследствие и в глобален мащаб.
  • Моделът също така ще позволи по-голямо сближаване между международните и местните изисквания за морско образование и обучение в държавите-членки, осигуряващи по-качествена и по-привлекателна дългосрочна програма за професионално образование и обучение.

По време на срещата беше обсъдено детайлно проектното предложение – какви са очакванията на партньорите, разпределение на задачите по работни пакети и сроковете за изпълнение. Следващата работна среща се очаква да се проведе на 28 – 29 юни в Барселона, като този път домакин ще бъде Каталунският политехнически университет, Испания.

About the Author: