Home/Конференции/Юбилейна научна сесия - 2016/Изисквания за техническото оформление
Изисквания за техническото оформление 2016-02-24T20:41:52+00:00
  1. Максималният обем на докладите е шест стандартни страници, включително илюстративния материал.
  2. Текстът да е напечатан контрастно и едностранно на стандартен лист хартия – формат А4, до 45 реда на страница и 70 знака на ред. Font: Times New Roman 14, без да се чертае рамка. Полетата на всяка страница трябва да бъдат с размери: ляво – 20 мм; дясно – 20 мм; горно – 20 мм; долно – 25 мм, а наборът на текста – justify. Текстов редактор Word или Page Maker6,5, вкл. по-ниска версия.
  3. Оформлението на началната страница да възпроизвежда елементите на показания образец.
  4. Литературата, цитирана в текста, се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ], а номерата на формулите – с цифра, вляво от тях, в малки скоби ( ).
  5. Номерацията на страниците се нанася с молив.

Образец на доклада