Изисквания за оформление 2018-10-17T14:29:40+00:00

Текстът на научните статии, предвидени за публикуване в академичните издания на ВВМУ, трябва да е подготвен за печат и представен на посочения електронен адрес или на място. Не се предвижда допълнително редактиране.

Статиите трябва да бъдат представяни на обявените от съответния форум работни езици – английски. Препоръчителният им обем е до 8 стандартни страници, вкл. илюстративния материал.

  1. При оформлението на всяка от статиите е необходимо да се спазват следния приложен шаблон: Шаблон за доклад.
  2. След списъка на използваната литература се посочват адреси за кореспонденция, телефонни номера, e-mail.

Редакционната колегия си запазва правото да връща на авторите доклади за отстраняване на пропуски, както и да не публикува тези от тях, които не отговарят на изискванията.