Изисквания за оформление 2018-03-06T15:15:54+00:00

Текстът на научните статии, предвидени за публикуване в академичните издания на ВВМУ, трябва да е подготвен за печат и представен на посочения електронен адрес или на място. Не се предвижда допълнително редактиране.

Статиите трябва да бъдат представяни на обявените от съответния форум работни езици – български, английски. Препоръчителният им обем е до 10 стандартни страници, вкл. илюстративния материал.

При оформлението на всяка от статиите е необходимо да се спазват следните изиск-вания:

  1. Текстът да е представен в Microsoft Office Word 97-2003, Microsoft Office Word XP, Microsoft Office Word 2007; шрифт – Times New Roman – 12 pt. – на формат A4 (210х297mm). Полетата на страниците да са с размери: ляво – 20 мм; дясно – 20 мм; горно – 20 мм; долно 25 мм. На листа не се чертае рамка.
  2. Оформянето на началната страница да съдържа следните елементи: заглавие, от-печатано с главни букви с удебелен шрифт, разположено на 5 празни реда от горния край на страницата; името на автора(ите), посочено(и) в разгънат вид: пълно собствено и пълно фамилно име – разполага(т) се на 1 празен ред под заглавието с удебелен шрифт; ведомство(а)/научна(и) организация(и) – в разгънат вид, без абревиатури – разполага(т) се на 1 празен ред под името на автора(ите); резюме (от 200 или по-малко думи) – на един празен ред под името на научната организация; ключови думи – на нов ред под резюмето.

Когато статиите са на български език, задължително заглавията им, името на ав-тора(ите), научната(те) организация(и), резюмето и ключовите думи се представят и на английски език. Разполагат се както следва: заглавието – на 1 празен ред под въвеждащите елементи, представени на български език; името на автора(ите) – на 1 празен ред под заглавието; научната(те) организация(и) – в разгънат вид, без абревиатури –  на 1 празен ред под името на автора(ите); резюмето (abstract) с наклонен шрифт в обем до 5 реда – на 1 празен ред под името на научната организация; ключовите думи (дескриптори) – key words, с наклонен шрифт – на нов ред под резюмето.

Всички елементи на заглавната част се центрират спрямо основния текст (вж. при-ложения образец).

  1. Изложението да е структурирано в три основни части – въведение, изложение и за-ключение.
  2. Чертежите, графиките и таблиците да са прецизно изработени, равномерно разпо-ложени в текста и последователно номерирани.
  3. Литературата, цитирана в текста, да се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ], а номерата на формулите – с цифра, вляво от тях, в малки скоби ( ).

Стандартът не допуска цитирането на автореферати, дисертации, научнопопулярни из-дания, самоцитирането и, съответно, включването на тези авторски публикации в библиогра-фията на използваната литература

  1. Използваната литература, посочена в края на статията, да се изписва съгласно стандарта за библиографско описание, като първо се представят източниците на кирилица, а след тях – на латиница.

От състава на библиографските източници 70% трябва да са публикувани през последните пет години.

  1. След списъка на използваната литература се посочват адреси за кореспонденция, теле-фонни номера, e-mail.

Редакционната колегия си запазва правото да връща на авторите доклади за отстраняване на пропуски, както и да не публикува тези от тях, които не отговарят на изискванията.