Изисквания за оформление 2016-02-05T22:01:05+00:00

Текстът на докладите трябва да е подготвен за печат. Не се предвижда допълнително редактиране.

Докладите трябва да бъдат представени на един от работните езици на Конференцията – български, английски, руски. Препоръчи­телният им обем е до 10 стандартни страници, вкл. илюстратив­ния материал.

При оформлението на всеки от докладите е необходимо да се спазват следните изисквания:

  • Текстът на докладите да е представен в Microsoft Word 2003 или по-висока версия, на формат A4 (210x297mm). Полетата на страниците да са с размери: ляво – 20 мм; дясно – 20 мм; горно – 20 мм; долно 25 мм. На листа не се чертае рамка. Да се използва шрифт Times New Roman, 12 пункта.
  • Оформянето на началната страница да съдържа следните еле­менти: заглавие, отпечатано с главни букви с удебелен шрифт, раз­положено на 5 празни реда от горния край на страницата; името на автора(ите), посочено(и) в разгънат вид: пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име – разполага(т) се на 1 празен ред под заглавието с удебелен шрифт; ведомство(а)/научна(и) организа­ция(и) – в разгънат вид, без абревиатури – разполага(т) се на 1 празен ред под името на автора(ите); резюме (от 200 или по-малко думи) – на един празен ред под името на научната организация; ключови думи – на нов ред под резюмето.

Когато докладите са на български език, задължително заглавия­та им, името на автора(ите), научната(те) организация(и), ре­зюмето и ключовите думи се представят и на английски език. Разполагат се както следва: заглавието – на 1 празен ред под въвеж­дащите елементи, представени на български език; името на авто- ра(ите) – на 1 празен ред под заглавието; научната(те) организа­ция(и) – в разгънат вид, без абревиатури – на 1 празен ред под името на автора(ите); резюмето (abstract) с наклонен шрифт в обем до 5 реда – на 1 празен ред под името на научната организация; ключовите думи (дескриптори) – key words, с наклонен шрифт – на нов ред под резюмето.

Всички елементи на заглавната част да са центрирани спрямо ос­новния текст (вж. приложения образец).

  • Изложението на доклада да е структурирано в три основни части – въведение, изложение и заключение.
  • Чертежите, графиките и таблиците да са прецизно изработени, равномерно разположени в текста и последователно номерирани.
  • Литературата, цитирана в текста, се означава с цифра, заграде­на в квадратни скоби [ ] , а номерата на формулите – с цифра, вляво от тях, в малки скоби ( ).
  • Използваната литература, посочена в края на доклада, се изписва съгласно стандарта за библиографско описание, като първо се представят източниците на кирилица, а след тях – на латиница.
  • След списъка на използваната литература се посочват адреси за кореспонденция, телефонни номера, e-mail.

Организаторите на Конференцията си запазват правото да връщат на авторите доклади за отстраняване на пропуски, както и да не публикуват тези от тях, които не отговарят на изискванията.

Внесените такси не се връщат!