Home/Курс йонизиращи лъчения
Курс йонизиращи лъчения 2022-11-10T06:13:01+00:00

Специализирано обучение за издаване на удостоверения за правоспособност за дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ)

 • В съответствие с: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” притежава лиценз за специализирано обучение и издаване на удостоверения за правоспособност (първа и втора група) за дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) серия СО № 5085 от 01.07.2016 г.

 • Брой участници: по заявка

 • Цена за 1 участник (в сила от 01.08.2022 г.):

  • първоначално
   • I група – 200 лв.
   • II група – 260 лв.
  • поддържащо
   • 100 лв.
 • Продължителност:

  • първоначално
   • I група – 3 дни
   • II група – 4 дни
  • поддържащо
   • 1 ден
 • Място на провеждане: ВВМУ

Група

Персонал

Първа

 • Медицински персонал, използващ рентгенови апарати за медицински цели
 • Персонал, работещ в здравни заведения с открити и/или закрити радиоактивни източници или с генераори на високоенергийни фотонни лъчения
 • Персонал, работещ с ИЙЛ за технологичен и/или качествен контрол, в Aгенция ”Mитници“, във фирми, извършващи инсталиране или поддръжка на апаратура, представляваща ИЙЛ

Втора

 • Отговорници по радиационна защита :
  • в здравни заведения с ИЙЛ
  • в обекти с ИЙЛ за немедицински цели
  • в обекти ИЙЛ, където се ивършват дейности, за които не се изискват лицензии и разрешения, но които подлежат на контрол по ЗБИЯЕ по отношение на спазването на изискванията за радиационна защита

ВИД ОБУЧЕНИЕ

ПЪРВОНАЧАЛНО

ПОДДЪРЖАЩО

Продължителност

 • I група – 3 дни
 • II група – 4 дни

1 ден

Издаван документ

Удостоверение за правоспособност за работа с ИЙЛ за срок до 5 год.* Приложение към удостовeрението за правоспособност съгласно условията на удостоверението

Цена

 • I група – 200 лв.
 • II група – 260 лв.

100 лв.

*  Забележка: Условие за валидност на удостоверенията за правоспособност е периодичното преминаване на курс за поддържащо обучение.

Желаещите да заявят участието си в курса попълват Заявление и Декларация по образец. Попълнената електронна форма се разпечатва и подписва, след което сканирана се изпраща до посочения в сайта електронен адрес ioni@nvna.eu. Оригиналът на заявлението се предоставя на място при започване на обучението.

Заявление – образец

Декларация – образец

Заявление – образец поддържащо обучение

ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ – Копие на диплом за завършено образование;

– Длъжностна характеристика;

– Медицинско удостоверение за работа в среда с йонизиращи лъчения;

Информация за медицинските удостоверения може да се получи в отдел „Радиационен контрол“ на РЗИ.
Удостоверенията се издават от МЗ-НЦРЗ – гр. София

– Банково бордеро за платена такса*.

ЗА ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ – Служебна бележка за заеманата длъжност;

– Копие от валидно удостоверение за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизирани лъчения;

-Банково бордеро за платена такса*

Банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е:

Банка: Банка ДСК;

IBAN: BG87STSA93003106864001;

SWIFT/BIC: STSABGSF

Във вносната бележка се записва: курс за йонизиращи лъчения.