Home/Общежитие и хранене/Класиране общежитие
Класиране общежитие 2021-07-19T07:38:57+00:00

Класирането на кандидатите-първокурсници, се извършва по бал. Балообразуващи оценки са: общ успех от дипломата, оценка от ДЗИ по БЕЛ, оценка по математика и физика от дипломата (или от ДЗИ). Максимален бал-24.00.

Без класиране в студентско общежитие се настаняват:

– студенти с починал родител (представят копие от смъртен акт)

– студенти с неизвестен родител (представят копие от акт за раждане )

– студенти с родител с намалена трудоспособност над 90 % (представят решение от ТЕЛК)

– студенти със 70 % и над 70 % намалена работоспособност (представят решение от ТЕЛК)

–  студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа (представят служебна бележка от дома, в който са живeли, преди да бъдат приети за студенти.

Резултатите от класирането се обевяват ежегодно, на интернет страницата на ВВМУ.