Home/Обучение/Прием/Прием – магистри
Прием – магистри 2020-05-05T08:49:23+00:00

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ Варна обявява прием по следните магистърски програми:

Корабоводене, задочно обучение
Корабни машини и механизми, задочно обучение
Електрообзавеждане на кораба, задочно обучение
Киберсигурност, задочно обучение
Информационни и комуникационни технологии, задочно обучение
Логистика, задочно обучение
Управление на пристанищата, задочно обучение
Мениджмънт на водния транспорт, задочно обучение

Подаване на документи използвайте нашата електронна система /Електронна форма за подаване на документи/ и прочетете допълнителната информация от Правилник за приемане на студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за учебната 2020-2021 г.

Допълнителна информация за специалности Корабоводене, Управление на пристанищата, Логистика,  Мениджмънт на водния транспорт – тел. 052-552-248

И специалности Корабни машини и механизми, Електрообзавеждане на кораба, Киберсигурност и Информационни и комуникационни технологии – тел. 052 552 379

Допълнителна информация:

Приемът се извършва по документи измежду кандидатите с общ среден успех „добър” и по-висок от дипломата за висше образование с образователно- квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.
В срок до 15 септември кандидатите за обучение субсидирано от държавата в магистърски програми подават следните документи:

  • заявление до Началника на училището по образец;
  • оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен); оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието; в случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал или уверение за завършено висше образование, в която са отразени средният успех и успехът от държавните изпити;
  • декларация, че кандидатът е запознат със списъка от заболявания, противопоказни за работа по специалността, за която кандидатства и че не употребява наркотични и упойващи вещества;
  • декларация, че кандидат-студентът не е записан в друго висше училище в Р България и/или не е придобил ОКС „магистър“ чрез обучение субсидирано от държавата. За пакета от документи се заплаща административна такса в размер, определен с решение на Академичен съвет.
  • Документ за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (в размер на 15 лв.) описана на следната страница: http://www.naval-acad.bg/contacts-bg

Завършилите небългарски висши учебни заведения представят легализирана от Министерството на образованието и науката диплома, в която трябва да са вписани по шестобалната система успехът от следването и от държавните изпити.

Проверката на документите на кандидатите и съответствието им на държавните изисквания за посочената специалност и на настоящите правила се извършва от назначена със заповед на Началника на училището вътрешна комисия.

Класирането на кандидатите се извършва в срок до 20 септември по низходящ бал, образуван като сума от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище, в следния ред:

  1. Випускници на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, притежаващи образователно- квалификационна степен “бакалавър” по специалността, за която кандидатстват.
  2. Випускници на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, завършили друга специалност.
  3. Завършили други висши училища, до запълване на обявените с ПМС места за прием.

Кандидатите за обучение в магистърски програми срещу заплащане подават документи до началото на аудиторните занятия.