Home/Обучение/Прием/Прием – магистри
Прием – магистри 2017-09-20T14:16:45+00:00

Класиране на кандидатите за прием в магистърските програми обявени от ВВМУ.

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ Варна обявява прием по следните магистърски програми:

Корабоводене, задочно обучение
Корабни машини и механизми, задочно обучение
Електрообзавеждане на кораба, задочно обучение
Киберсигурност, задочно обучение
Информационни и комуникационни технологии за морската индустрия, задочно обучение
Логистика, задочно обучение
Управление на пристанищата, задочно обучение
Мениджмънт на водния транспорт, задочно обучение

Подаване на документи използвайте нашата електронна система /в момента не се извършва прием/ и прочетете допълнителната информация по-долу.

Допълнителна информация за специалности Корабоводене, Управление на пристанищата, Логистика, Киберсигурност и Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия,   – тел. 052-552-248

Допълнителна информация:
Приемът се извършва по документи измежду кандидатите с общ среден успех „добър” и по-висок от дипломата за висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.
В срок до 15 септември кандидатите за обучение субсидирано от държавата в магистърски програми подават следните документи:
1. молба до Началника на училището по образец;
2. оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен); оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието; в случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал за завършено висше образование, в която са отразени средният успех и успехът от държавните изпити;
3. декларация, че кандидатът не употребява наркотични и упойващи вещества;
4. декларация, че кандидатът е запознат със списъка от заболявания, противопоказни за работа по специалността, за която кандидатства;
Завършилите небългарски висши учебни заведения представят легализирана от Министерството на образованието и науката диплома, в която трябва да са вписани по шестобалната система успехът от следването и от държавните изпити.
Проверката на документите на кандидатите и съответствието им на държавните изисквания за посочената специалност и на настоящите правила се извършва от назначена със заповед на Началника на училището вътрешна комисия.
Класирането на кандидатите се извършва в срок до 20 септември по низходящ бал, образуван като сума от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище, в следния ред:
1. Випускници на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, притежаващи образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността, за която кандидатстват.
2. Випускници на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, завършили друга специалност.
3. Завършили други висши училища, до запълване на обявените с Постановление на МС места за прием.
Кандидатите за обучение в магистърски програми срещу заплащане подават документи до началото на очните занятия.

Семестриални такси за държавна поръчка и платено обучение.