Home/Обучение/Прием/Прием – магистри
Прием – магистри 2023-09-21T05:54:30+00:00

Семестриални такси за 2023/2024 г.

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ Варна обявява прием по следните магистърски програми:

Подаване на документи използвайте нашата електронна система /Електронна форма за подаване на документи/ и прочетете допълнителната информация от Правилник за приемане на студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за учебната 2023-2024 г.

Допълнителна информация за специалности Корабоводене, Управление на пристанищата, Логистика,  Мениджмънт на водния транспорт, Мениджмънт на националната сигурност – тел. 052-552-248

И специалности Корабни машини и механизми, Електрообзавеждане на кораба, Киберсигурност и Информационни и комуникационни технологии – тел. 052 552 379

Допълнителна информация:

Приемът се извършва по документи измежду кандидатите с общ среден успех „добър” и по-висок от дипломата за висше образование с образователно- квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.
В срок до 15 септември кандидатите за обучение субсидирано от държавата в магистърски програми подават електронната форма, към която прилагат следните документи:

  • сканирано копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен); в случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава сканирано копие на академична справка за завършено висше образование, в която са отразени средният успех и успехът от държавните изпити;
  • Документ за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (в размер на 20 лв.) описана на следната страница: http://www.naval-acad.bg/contacts-bg

Проверката на документите на кандидатите и съответствието им на държавните изисквания за посочената специалност и на настоящите правила се извършва от длъжностните лица в съответните факултетни канцеларии. Класирането на кандидатите се извършва от комисия, назначена със заповед на Началника на училището в срок до 21 септември, както следва:

  1. За специалности от професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника по низходящ бал, образуван като средно аритметично от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище.
  2. За специалности от други професионални направления по низходящ бал, образуван като средно аритметично от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище, в следния ред:
  • випускници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността, за която кандидатстват;
  • випускници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, завършили друга специалност;
  • завършили други висши училища, до запълване на обявените с ПМС места за прием.

Кандидатите за обучение в магистърски програми срещу заплащане подават документи до началото на аудиторните занятия.