Home/Обучение/Прием/Прием – магистри
Прием – магистри 2021-02-27T07:16:10+00:00

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ Варна обявява прием по следните магистърски програми:

Подаване на документи използвайте нашата електронна система /Електронна форма за подаване на документи/ и прочетете допълнителната информация от Правилник за приемане на студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за учебната 2020-2021 г.

Допълнителна информация за специалности Корабоводене, Управление на пристанищата, Логистика,  Мениджмънт на водния транспорт, Мениджмънт на сигурността – тел. 052-552-248

И специалности Корабни машини и механизми, Електрообзавеждане на кораба, Киберсигурност и Информационни и комуникационни технологии – тел. 052 552 379

Допълнителна информация:

Приемът се извършва по документи измежду кандидатите с общ среден успех „добър” и по-висок от дипломата за висше образование с образователно- квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.
В срок до 15 септември кандидатите за обучение субсидирано от държавата в магистърски програми подават електронната форма, към която прилагат следните документи:

  • сканирано копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен); в случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава сканирано копие на академична справка за завършено висше образование, в която са отразени средният успех и успехът от държавните изпити;
  • Документ за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (в размер на 15 лв.) описана на следната страница: http://www.naval-acad.bg/contacts-bg

Завършилите висши учебни заведения извън България представят легализирана от Министерството на образованието и науката диплома, в която трябва да са вписани по шестобалната система успехът от следването и от държавните изпити.

Проверката на документите на кандидатите и съответствието им на държавните изисквания за посочената специалност и на настоящите правила се извършва от назначена със заповед на Началника на училището вътрешна комисия.

Класирането на кандидатите се извършва в срок до 20 септември по низходящ бал, образуван като сума от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище, в следния ред:

  1. Випускници на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, притежаващи образователно- квалификационна степен “бакалавър” по специалността, за която кандидатстват.
  2. Випускници на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, завършили друга специалност.
  3. Завършили други висши училища, до запълване на обявените с ПМС места за прием.

Кандидатите за обучение в магистърски програми срещу заплащане подават документи до началото на аудиторните занятия.