Home/Обучение/Прием/Прием – магистри
Прием – магистри 2020-09-21T08:23:19+00:00

Изтегляне на класирането

Записване на приетите кандидати за обучение, субсидирано от държавата за придобиване на ОКС „магистър“ от 23.09.2019 г. до 28.09.2019 г. всеки работен ден от 08:30 – 12:00 и от 13:00 – 16:30 часа в канцелариите на факултет „Навигационен“ и факултет „Инженерен“.

Кандидатите за обучение в магистърски програми срещу заплащане подават документи за записване до началото на очните занятия.

Кандидати, приети за обучение срещу заплащане, могат да се запишат за обучение, субсидирано от държавата при освобождаване на място в съответната специалност.

Допълнителна информация можете да получите:

– за специалности: „Корабоводене“, „Управление на пристанищата“, „Логистика“, „Мениджмънт на водния транспорт“ и „Корабни комуникационни и навигационни системи“ на тел. 052-552-248 или в канцеларията на факултет „Навигационен“;

– за специалности: „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“,Информационни и комуникационни технологии“ и „Киберсигурност“ на тел. 052-552-379 или в канцеларията на факултет „Инженерен“.

 

Необходими документи при записване:

 • лична карта;
 • диплома за средно образование;
 • диплома за висше образование или академична справка (ако дипломата не е издадена към момента на записване);
 • 3 броя снимки;
 • документ за платена семестриална такса;
 • документ за платена административна такса за документи за записване в размер на 25 лева.

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ Варна обявява прием по следните магистърски програми:

Корабоводене, задочно обучение
Корабни машини и механизми, задочно обучение
Електрообзавеждане на кораба, задочно обучение
Корабни комуникационни и навигационни системи, задочно обучение
Киберсигурност, задочно обучение
Информационни и комуникационни технологии, задочно обучение
Логистика, задочно обучение
Управление на пристанищата, задочно обучение
Мениджмънт на водния транспорт, задочно обучение

Подаване на документи използвайте нашата електронна система /Електронна форма за подаване на документи/ и прочетете допълнителната информация от Правилник за приемане на студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за учебната 2020-2021 г.

Допълнителна информация за специалности Корабоводене, Управление на пристанищата, Логистика,  Корабни комуникационни и навигационни системи, Мениджмънт на водния транспорт – тел. 052-552-248

И специалности Корабни машини и механизми, Електрообзавеждане на кораба, Киберсигурност и Информационни и комуникационни технологии – тел. 052 552 379

Допълнителна информация:

Приемът се извършва по документи измежду кандидатите с общ среден успех „добър” и по-висок от дипломата за висше образование с образователно- квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.
В срок до 15 септември кандидатите за обучение субсидирано от държавата в магистърски програми подават електронната форма, към която прилагат следните документи:

 • сканирано копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен); в случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава сканирано копие на академична справка за завършено висше образование, в която са отразени средният успех и успехът от държавните изпити;
 • Документ за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (в размер на 15 лв.) описана на следната страница: http://www.naval-acad.bg/contacts-bg

Завършилите висши учебни заведения извън България представят легализирана от Министерството на образованието и науката диплома, в която трябва да са вписани по шестобалната система успехът от следването и от държавните изпити.

Проверката на документите на кандидатите и съответствието им на държавните изисквания за посочената специалност и на настоящите правила се извършва от назначена със заповед на Началника на училището вътрешна комисия.

Класирането на кандидатите се извършва в срок до 20 септември по низходящ бал, образуван като сума от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище, в следния ред:

 1. Випускници на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, притежаващи образователно- квалификационна степен “бакалавър” по специалността, за която кандидатстват.
 2. Випускници на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, завършили друга специалност.
 3. Завършили други висши училища, до запълване на обявените с ПМС места за прием.

Кандидатите за обучение в магистърски програми срещу заплащане подават документи до началото на аудиторните занятия.