Home/Обучение/Прием/Прием – магистри
Прием – магистри 2017-06-30T13:13:45+00:00

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ Варна обявява прием по следните магистърски програми:

Корабоводене, задочно обучение
КММ, задочно обучение
Електрообзавеждане на кораба, задочно обучение
Киберсигурност, задочно обучение
ИКТМИ, задочно обучение
Логистика, задочно обучение
Управление на пристанищата, задочно обучение
МВТ, задочно обучение

Подаване на документи използвайте нашата електронна система и прочетете допълнителната информация по-долу.

Допълнителна информация за специалности Корабоводене, Управление на пристанищата, Логистика, Киберсигурност и Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия,   – тел. 052-552-248

Допълнителна информация:
Приемът се извършва по документи измежду кандидатите с общ среден успех „добър” и по-висок от дипломата за висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.
В срок до 15 септември кандидатите за обучение субсидирано от държавата в магистърски програми подават следните документи:
1. молба до Началника на училището по образец;
2. оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен); оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието; в случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал за завършено висше образование, в която са отразени средният успех и успехът от държавните изпити;
3. декларация, че кандидатът не употребява наркотични и упойващи вещества;
4. декларация, че кандидатът е запознат със списъка от заболявания, противопоказни за работа по специалността, за която кандидатства;
Завършилите небългарски висши учебни заведения представят легализирана от Министерството на образованието и науката диплома, в която трябва да са вписани по шестобалната система успехът от следването и от държавните изпити.
Проверката на документите на кандидатите и съответствието им на държавните изисквания за посочената специалност и на настоящите правила се извършва от назначена със заповед на Началника на училището вътрешна комисия.
Класирането на кандидатите се извършва в срок до 20 септември по низходящ бал, образуван като сума от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище, в следния ред:
1. Випускници на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, притежаващи образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността, за която кандидатстват.
2. Випускници на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, завършили друга специалност.
3. Завършили други висши училища, до запълване на обявените с Постановление на МС места за прием.
Кандидатите за обучение в магистърски програми срещу заплащане подават документи до началото на очните занятия.