Home/Обучение/Прием/Ранно записване за студенти-магистри
Ранно записване за студенти-магистри 2023-01-05T20:19:53+00:00
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ Варна обявява ранно кандидатстване за обучение в ОКС „магистър“, субсидирано от държавата за учебната 2023-2024 година по следните магистърски програми:
Трябва да са спазени изписаните по-долу условия:
I. Кандидатстване на вече завършили бакалавърско обучение

Приемът се извършва по документи като кандидатите трябва да имат общ среден успех „добър” и по-висок от дипломата за висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Условие е, да не сте ползвали досега правото си на обучение в ОКС „магистър“ – държавна поръчка!

Етапи за кандидатстване и записване за вече завършили бакалавърско обучение (дипломирани):
1. В срок до 31 януари 2023 г. кандидатите за обучение подават/попълват/ електронната форма (налична в края на настоящата страница), към която прилагат следните документи:
  • сканирано копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен); в случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава сканирано копие на академична справка за завършено висше образование, в която са отразени средният успех и успехът от държавните изпити. Завършилите висши учебни заведения извън България представят легализирана от Министерството на образованието и науката диплома, в която трябва да са вписани по шестобалната система успехът от следването и от държавните изпити;
  • Документ за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (в размер на 20 лв.) Банка ДСК, IBAN: BG87STSA93003106864001.
2. В срок до 20 февруари 2023 г. кандидатите заплащат такса за запазване на място за обучение през І-ви семестър на академичната 2023/2024 г. в съответната специалност.
3. В срок до 19 септември 2023 г. кандидатите се записват на място във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
II. Прием на студенти, на които предстои завършване на бакалавърско обучение
Приемът се извършва по документи като кандидатите трябва да завършват обучението си до месец септември 2023 година.
Етапи за кандидатстване и записване за студенти, на които предстои завършване на бакалавърско обучение (дипломиране):
1.В срок до 31 януари 2023 г. кандидатите за обучение подават/попълване/ електронната форма (налична в края на настоящата страница), към която прилагат следните документи:
  • Сканирано копие на академична справка, от която да е видно, че на студента предстои завършване през 2023 година и средния успех от курса на обучение до момента. За студентите, обучаващи се във ВВМУ, такъв документ не е необходим;
  • Документ за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (в размер на 20 лв.) Банка ДСК, IBAN: BG87STSA93003106864001.
2. В срок до 20 февруари 2023 г. кандидатите заплащат такса за запазване на място за обучение през І-ви семестър на академичната 2023/2024 г. в съответната специалност.
3. В срок до 19 септември 2023 г. класираните кандидати се записват на място във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Важно!

Кандидатстващите студенти, обучаващи се за бакалавър, след получаване на одобрение, следва при завършването си да имат общ среден успех „добър” и по-висок от дипломата за висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Допълнително условие е, да не сте ползвали досега правото си на обучение в магистърска степен като държавна поръчка!

Допълнителна информация за специалности Корабоводене, Управление на пристанищата,Логистика, Мениджмънт на водния транспорт и Мениджмънт на националната сигурност – тел. 052-552-248

Специалности Корабни машини и механизми, Електрообзавеждане на кораба, Киберсигурност и Информационни и комуникационни технологии – тел. 052 552 379

За подаване на документи