Home/Обучение/Бакалаври/Специалност Океанско инженерство
Специалност Океанско инженерство 2020-01-21T11:56:28+00:00

Специалност „Океанско инженерство“

Успешно завършилите четиригодишния курс на специалността се дипломират с образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Випускниците имат знанията за усвояване на ресурсите на световния океан и могат да заемат инженерни, изследователски и проектантски длъжности в сферата на експлоатацията на морските съоръжения.

Общообразователната и общоинженерната подготовка отговарят на изискванията и съответстват на специалностите от професионалното направление “Машинно инженерство” на областта “Технически науки”.

В подготовката по английски език е включено изучаването и на професионално-специализирана лексика и терминология.

Обучението се провежда в специализирани кабинети, лаборатории, тренажори и полигони с действащи машини, механизми, системи и макети, а многообразните му форми са свързани с внедряването на компютърна техника и приложен софтуер.

Учебната практика е специализирана и се осъществява в Института по хидро- и аеродинамика, Института по океанология и фирми, работещи в тази област. В условията на всяка от тях се усвояват дейностите по проектирането, управлението, експлоатацията и ремонта на морските съоръжения и енергетичните им уредби.

Обучението завършва с полагане на държавни изпити.

Извадка от учебния план

Образователно-квалификационната степен “бакалавър”, получена при обучението по специалността “Океанско инженерство”, дава възможност на випускниците, след допълнително обучение във ВВМУ или в други висши учебни заведения, да придобият магистърска степен и да заемат ръководни длъжности в научни институти и проектантски организации.