Home/Обучение/Бакалаври/Военна медицинска сестра
Военна медицинска сестра 2022-12-08T11:18:23+00:00

Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна (МУ-Варна), Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ) и Военномедицинска академия – София (ВМА) предлагат възможност за обучение по специалност „Военна медицинска сестра“ („Медицинска сестра“ с образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ и военна специалност „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ с четвърта степен на професионална квалификация). Военните медицински сестри в голяма степен имат същите отговорности като традиционните медицински сестри. Въпреки това, те не само се обучават в основни умения за медицински сестри, но също така се обучават как да работят с военни пациенти.

Обучението се провежда съвместно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ само в редовна форма. След завършване на пълния курс на обучение, който е 4 години, студентите ще получат образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ от МУ-Варна и ще завършат курс за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация в Професионалния старшински колеж на ВВМУ.

Студентите от специалност „Военна медицинска сестра“ ще получат призната в Европейския съюз диплома от МУ-Варна, а на завършилите ще бъдат предоставени условия за работа и развитие в отлични технологични бази и контакти с водещи специалисти.

Обучението в МУ-Варна се провежда по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на европейските стандарти. Студентите изучават теоретични и практически основи на сестринските грижи, медико-биологични, клинични дисциплини и хуманитарни дисциплини: медицинска психология, етика, социология, здравно законодателство и др. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и могат да практикуват в условията на болничната и извънболничната помощ – самостоятелно или в екип. Те намират успешна реализация в страната и чужбина.

По време на военното си обучение студентите ще усвоят умения за управление на катер и яхта, ще имат възможност да управляват виртуални кораби на най-модерните симулатори в Европа и да контактуват с курсанти от цял свят. Добрата подготовка на завършилите им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни-членки на НАТО. При участие в международни мисии освен заплата, се получават допълнително 50% от нейната стойност за работа в зона „Риск”, както и ежедневни командировъчни пари в съответната валута. С добрата си професионална подготовка и висок дух, военните ни медици извоюваха авторитет на сериозни партньори при изпълнение на операциите в различните мисии. По този начин Военномедицинска академия издига не само международния авторитет на Българската армия и на държавата, но и с натрупания си опит гарантира сигурността на населението.

Предимства:

 • Без такси за обучение;
 • Паралелно с придобиването на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Медицинска сестра“ се придобива и военна специалност „Медицина“ с четвърта степен на професионална квалификация;
 • По време на следването си обучаемите за медицински сестри са със статут на кадети, а след завършване на медицинското си образование придобиват старшинско звание „старшина II степен“;
 • Специализираното военно и военномедицинско обучение ще се осъществява във ВВМУ и ВМА – София;
 • Осигурено настаняване, хранене и униформено облекло;
 • Гарантирана реализация след завършване с договор за работа 10 години.
 • Диплома, призната във всички европейски държави;
 • Безкомпромисно качество на обучението – първият и единствен университет у нас, въвел през 2008 г. EFQM® модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството;
 • Висококвалифицирани преподаватели и специалисти;
 • Класически модели на преподаване, умело съчетани с най-модерните технологии;
 • 3D технологии за изучаване на анатомията на човека;
 • Високотехнологично оборудвани лаборатории и учебни бази за практика;
 • Лекционни аудитории с модерна интериорна среда – интерактивни дъски, симулатори за обучение, видео връзка за отдалечен достъп до други учебни зали и др.;
 • Осигурен достъп до най-добрите информационни бази от данни;
 • Библиотека, разполагаща и с електронни читални, работеща с удължено работно време по време на редовните изпитни сесии, съобразено с натовареността на студентите;
 • Електронна платформа за обучение „Blackboard“ с пълен онлайн достъп до вътрешни и външни учебни ресурси, интерактивни материали и тестове;
 • Платформа „Уебстудент“ – онлайн профил на всеки студент, даващ възможност за проследяване в реално време на оценки, график на лекции и упражнения, административно обслужване, онлайн подаване на документи за общежития и ступендии и много други;
 • Спортна база с професионални треньори по футбол, баскетбол, волейбол и тенис, както и с новата възможност за обучение по ветроходство.

За допълнителна информация:

 • телефон 0889/044 111 – капитан II ранг Димана Славова

За да кандидатствате за обучение по военна специалност „Медицнско осигуряване на Въоръжените сили“ с четвърта степен на професионална квалификация и гражданска специалност „Медицинска сестра“ за ОКС „бакалавър“ трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да имате средно образование (удостоверява се с диплома за средно образование), с оценки по Български език и литература и по биология в дипломата;
 • Да сте годни за военна служба (удостоверява се с медицински преглед, изпит за физическа годност и проверка на психологичната пригодност);
 • Да сте граждани на Република България и да нямате друго гражданство;
 • Да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу Вас да няма образувано наказателно производство (удостоверява се със свидетелство за съдимост и служебна бележка от Националната следствена служба);
 • Да не страдате от психично заболяване. Удостоверява се с удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания;

Към 31 декември в годината на кандидатстване да сте пълнолетни и не по-възрастни от 28 години.

 1. Копие на удостоверение за раждане;
 2. Автобиография в свободен текст – 2 броя;
 3. Удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания – оригинал и копие;
 4. Декларация, че не са осъждани и срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер ;
 5. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско – по образец от ВВМУ;
 6. Декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – по образец от ВВМУ;
 7. Декларация за съгласие за обработка на личните данни от ВВМУ, съгласно изискванията на Регламент (ЕС 2016/679) и Закона за защита на личните данни във връзка с обучението им.
 8. Лична амбулаторна карта за здравословно състояние с отразена актуална етапна епикриза от личния лекар и документ, отразяващ кръвната група.

Документите по образец от ВВМУ се получават в училището, свалят се от сайта на ВВМУ на адрес: http://www.naval-acad.bg/.

Изпит по биология

Изпитът е тест. Конспект за изпита и списъци на учебниците за подготовка може да намерите в изданието на МУ-Варна.

Изпит за физическа годност

Кандидатите се явяват на изпита за физическа годност с лично спортно облекло. Оценяването на резултатите се извършва по шестобална система, в съответствие с постигнатите общи резултати от дисциплините от Единния армейски тест.

Медицинско освидетелстване на годността и психологична оценка

На всички кандидати се извършва медицинско освидетелстване на годността и психологична оценка (психологична пригодност) за обучение във висше военно училище.

Медицинското освидетелстване на годността за обучение във ВВМУ се извършва от Функционална военномедицинска комисия-Варна по график.  Медицинското освидетелстване завършва с издаване на експертно заключение по годността за обучение във висше военно училище, което може да бъде „годен за обучение във висше военно училище” или „негоден за обучение във висше военно училище”. Кандидат, за когото заключението е „негоден за обучение във висше военно училище”, отпада от по-нататъшно участие в конкурса.

Психологичната оценка (пригодност) на кандидатите за обучение във ВВМУ се извършва от комисия по утвърдена от началника методика. Особеността тук е че оценяването на резултатите не се извършва по шестобална система, а чрез добавяне на допълнителни единици към състезателния бал, а именно:

 • Кандидатите от първа група получават 4 единици към състезателния си бал;
 • Кандидатите от втора група получават 3 единици към състезателния си бал;
 • Кандидатите от трета група получават 2 единици към състезателния си бал;
 • Кандидатите от четвърта група получават 1 единица към състезателния си бал;
 • Кандидатите от пета група не получават допълнителни единици към бала си и отпадат от по-нататъшно участие в конкурса за училището.

         Кандидат-студентите, непригодни за военна служба не участват в класирането за „Военна медицинска сестра”.

Оценката по български език и литература от ДЗИ от дипломата за средно образование
(при неположен ДЗИ по БЕЛ се взима оценката от курса на обучение)

+

Оценката по биология от ДЗИ от дипломата за средно образование

(при неположен ДЗИ по биология се взима оценката от курса на обучение)

+

Удвоената оценка от приемния изпит по биология

+

Оценката от изпита по физическа подготовка

+

Допълнителни единици от психологичната пригодност