Конкурс за академична длъжност асистент 2018-06-25T14:42:00+00:00
Професионално направление: „Администрация и управление”
Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра:  „Социални, стопански и правни науки”
Брой места:  1 – за цивилно лице
За срок от:  2 месеца от датата на заповедта
Изисквания към кандидатите и необходими документи:  Съгласно заповед № ЛС-139/02.12.2016 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  02.12.2016 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.