Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Техническа механика“
Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Техническа механика“ 2018-06-25T14:41:57+00:00

Конкурс за академична длъжност „доцент”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Инженерен”
Катедра: „Техническа механика”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 26/28.03.2016 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи:  Съгласно заповед № ЛС-27/02.03.2017 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  31.03.2017 г.

Кандидати:
1. Гл. асистент доктор Петър Ванчев Ванков Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-137 от 12.05.2017г.

Състав Вътрешен/външен позиция изготвя
Доцент доктор Николай Илиев Ангелов Вътрешен Председател Становище
Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Член Рецензия
Професор  д.т.н. Николай Янев Ников  Външен Член Рецензия
 Професор д.т.н. Димитър Сотиров Ставрев  Външен Член Становище
 Доцент д.т.н. Николай Димитров Минчев  Външен Член Становище
 Доцент доктор Румен Жечев Стоянов  Вътрешен Член Становище
 Доцент доктор Марин Тодоров Койчев  Външен Член Становище
Резервни членове:
 Доцент доктор Марин Георгиев Маринов  Вътрешен
 Доцент доктор Михаил Георгиев Щерев  Външен

Заключително заседание на журито: 15 септември 2017 г.; 14.00 ч.
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-238/11.08.2017 г.
Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 18.08.2017 г.