Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“
Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ 2018-06-25T14:41:34+00:00

Конкурс за академична длъжност „доцент”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 100/15.12.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-1142/06.11.2017г. на
Министъра на отбраната, изменена със заповед № ОХ-1219/29.11.2017 г.
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  15.12.2017 г.