Конкурс за академична длъжност „доцент” 2018-06-25T14:42:22+00:00

Конкурс за академична длъжност „доцент”

Професионално направление: „Математика”
Област на висше образование: „Природни науки, математика и информатика”
Факултет: „Инженерен”
Катедра: „Математика и физика”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 3 месеца от публикуването в държавен вестник брой 26/01.04.2016 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи:  Съгласно заповед № ЛС-19/10.03.2016 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  1.04.2016 г.

 

Кандидати:

  1. доктор Татяна Стефанова Маджарова Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-178 от 30.06.2016 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Доцент, доктор Петя Николова Кърклисийска Вътрешен Председател Становище
Професор, д.м.н. Леда Димитрова Минкова Външен Член Рецензия
Професор, д.м.н. Косто Вълов Митов Външен Член Рецензия
Професор, доктор Велизар Тодоров Павлов Външен Член Становище
Доцент, доктор Дико Моис Суружон Външен Член Становище
Доцент, доктор Христо Василев Вълчев (Павлов) Външен Член Становище
Доцент, доктор Еди Йосиф Чакъров Вътрешен Член Становище
Резервни членове:      
Професор, д.м.н. Евгения Асенова Стоименова Външен    
Доцент, доктор Русалин Станков Николаев Вътрешен    

Заключително заседание на журито:  19 септември 2016 г.; 11.30 ч.

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-252/02.09.2016 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 02.09.2016 г.