Конкурс за академична длъжност „професор” 2018-06-25T14:42:00+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра:  „Корабоводене”
Брой места:  1 – за цивилно лице
За срок от: 3 месеца от публикуването в държавен вестник брой 100/16.12.2016 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи:   Съгласно заповед № ЛС-141/02.12.2016 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  19.12.2016 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.

Кандидати:

  1.  доцент доктор Благовест Чанев Белев Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповеди на началника на ВВМУ № ОС-64 от 10.03.2017 г. и  № ОС-92 от 27.03.2017 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Професор, доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Рецензия
Доцент, доктор Юрий Иванов Дачев Вътрешен Член Становище
Доцент, доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен Член Становище
Професор,  д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов Външен Член Становище
Професор,  д.т.н. Асен Недев Атанасов Външен Член Рецензия
Професор, д.т.н. Иван Славейков Антонов Външен Член Становище
Доцент, доктор Иван Младенов Йорданов Външен Член Рецензия
Резервни членове:
Доцент, доктор Мирослав Йорданов Цветков Вътрешен
Доцент, доктор Димитър Стоянов Кънев Външен

Заключително заседание на журито:25 април 2017 г.; 11.00 ч. – зала 3320

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-106 /06.04.2017 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 06.04.2017 г.