Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за асистент в катедра „Информационни технологии”
Конкурс за асистент в катедра „Информационни технологии” 2018-06-25T14:42:23+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Инженерен”
Катедра: „Информационни технологии”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от датата на заповедта
Изисквания към кандидатите и необходими документи:  Съгласно заповед № ЛС-21/10.03.2016 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  11.03.2016 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.