Конкурс за главен асистент 2018-06-25T14:42:00+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти”
Катедра:
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 103/27.12.2016 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-929/05.12.2016 г. на Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 03.01.2017 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.