Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за главен асистент в катедра Социални, стопански и правни науки
Конкурс за главен асистент в катедра Социални, стопански и правни науки 2018-06-25T14:42:01+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет:  „Навигационен”
Катедра:  „Социални, стопански и правни науки”
Брой места:  1 – за военнослужещ
За срок от:   2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 94/25.11.2016 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи:   Съгласно заповед № ОХ-859/04.11.2016 г. на Министъра на отбраната
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  01.12.2016 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.