Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Академична длъжност “главен асистент” във факултет “Инженерен”, катедра “Електротехника”
Академична длъжност “главен асистент” във факултет “Инженерен”, катедра “Електротехника” 2018-06-25T14:42:46+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование:  “Технически науки”
Факултет: “Инженерен”
Катедра:  „Електротехника”
Брой места:  1 – за цивилно лице
За срок от:   2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 96/09.12.2015 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи:   Съгласно заповед № ЛС-174/02.12.2015 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.