Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Електроника“
Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Електроника“ 2018-06-25T14:41:55+00:00

Конкурс за академична длъжност „доцент”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Електроника”
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 42/26.05.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-422/03.05.2017г. на
Министъра на отбраната
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  29.05.2017 г.

Кандидати:
1. Капитан II ранг гл. асистент доктор Желязко Кирилов Николов – Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-191 от 30.06.2017г.

Състав Вътрешен/външен позиция изготвя
Доцент доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен Председател Становище
Професор доктор Благовест Чанев Белев Вътрешен Член Становище
Професор д.т.н. Борислав Йорданов Беджев Външен Член Рецензия
Професор д.т.н. Андон Димитров Лазаров Външен Член Рецензия
Доцент доктор Николай Атанасов Великов Вътрешен Член Становище
Доцент доктор Николай Желев Колев Вътрешен Член Становище
Доцент доктор Анчо Герасимов Драганов Външен Член Становище
Резервни членове:
Доцент доктор Гроздю Христов Грозев  Вътрешен
Доцент доктор Иван Кръстев Цонев  Външен

Заключително заседание на журито: 11 октомври 2017 г.; 14.00 ч.
Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 21.09.2017 г.