Конкурс за академична длъжност асистент 2019-07-03T07:46:36+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Инженерен”
Катедра: „Морско инженерство”
Брой места: 1 – за цивилен служител
За срок от: 2 месеца от датата на заповедта
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-80/02.07.2019 г. на
Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 02.07.2019 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.