Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност главен асистент
Конкурс за академична длъжност главен асистент 2019-10-22T12:21:48+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Корабоводене”
Брой места: 1 – за цивилен служител
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 61/02.08.2019 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС – 87 от 09.07.2019 г. на
Началника на ВВМУ
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 02.08.2019 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.