Конкурс за академична длъжност доцент 2017-11-02T13:34:27+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Инженерен”
Катедра: „Кораборемонт”
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от държавен вестник бр. 87 / 31.10.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-1071/12.10.2017 г. на министъра на отбраната.
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 02.11.2017 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.