Конкурс за академична длъжност доцент 2019-04-10T06:58:16+00:00
Професионално направление: „Филология”
Област на висше образование: „Хуманитарни науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Езикова подготовка”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 27/02.04.2019 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-33/19.03.2019 г. на
Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 04.04.2019 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.