Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност главен асистент
Конкурс за академична длъжност главен асистент 2019-06-19T18:41:11+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Експлоатация на флота и пристанищата”
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 42/28.05.2019 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ- 430 от 03.05.2019 г. на
Министъра на отбраната
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 18.06.2019 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.