Конкурс за академична длъжност доцент 2019-07-22T12:36:08+00:00
Професионално направление: „Технически науки”
Област на висше образование: „Комуникационна и компютърна техника”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Електроника”
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 56/16.07.2019 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-613/01.07.2019 г. на
Министъра на отбраната
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 22.07.2019 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.