Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност доцент в катедра КСУ
Конкурс за академична длъжност доцент в катедра КСУ 2018-06-25T14:41:31+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Инженерен”
Катедра: „Корабни силови уредби”
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 17/23.02.2018 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-101/05.02.2018 г. на Министъра на отбраната
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 23.02.2018 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.

 

Кандидати:

  1. Капитан III ранг гл.ас. доктор Ивайло Данков Бакалов   Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-105 от 13.04.2018г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Член Рецензия
Доцент доктор Иван Енчев Иванов Вътрешен Член Становище
Доцент доктор Румен Жечев Стоянов Вътрешен Председател Становище
Доцент доктор Юлиян Николаев Минчев Вътрешен Член Становище
Професор д.т.н. Замфир Иванов Александров Външен Член Становище
Професор доктор Ангел Йорданов Димитров Външен Член Рецензия
Доцент доктор Димитър Генчев Генов Външен Член Становище
Резервни членове:
Професор доктор Пейчо Димов Томов Вътрешен
Доцент доктор Пенка Нелиева Златева Външен

Заключително заседание на журито: 28 юни 2018 г.; 11.00 ч.

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-168/05.06.2018 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 05.06.2018 г.