Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност „главен асистент” в катедра „Математика и физика”
Конкурс за академична длъжност „главен асистент” в катедра „Математика и физика” 2018-06-25T14:41:35+00:00
Професионално направление: „Физически науки”
Област на висше образование: „Природни науки, математика и информатика”
Факултет: „Инженерен”
Катедра: „Математика и физика”
Брой места: 1 – за цивилен служител
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 94/24.11.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОС-315/02.11.2017 г. на Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 24.11.2017 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.