Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност главен асистент
Конкурс за академична длъжност главен асистент 2018-06-25T14:41:36+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Инженерен”
Катедра: „Корабни силови уредби”
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 77/26.09.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-962/31.08.2017 г. на Министъра на отбраната
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 26.09.2017 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.