Конкурс за академична длъжност асистент 2018-06-25T14:41:36+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Инженерен”
Катедра: „Информационни технологии”
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от публикуването
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-947/28.08.2017 г. и заповед № ОХ-1007/26.09.2017г. на министъра на отбраната
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 27.09.2017 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.